Transmode backar på svag telekommarknad

Första kvartalet i år minskade Transmode sin omsättning med några procent (6,9 procent justerat för valutakursförändringar), men rörelsemarginalen nästan halverades, från 17,1 till 9,3 procent. Problemen finns framför allt på de amerikanska marknaderna.

– Intäktsvolymerna på vår största marknad, EMEA, var stabil under årets första kvartal, men fortsatt låga volymer i Americas påverkade våra sammantagna intäkter, säger Karl Thedéen, vd för Transmode. Jag har en fortsatt positiv syn på vår marknad, även om tillväxten kan variera mellan enskilda kvartal och regioner. För att vi ska kunna utnyttja marknadsmöjligheterna bättre och öka vår egen tillväxttakt och lönsamhet, fortsätter vi att implementera ett antal initiativ inom ramen för vår strategi.
– För att expandera utanför Europa kombinerar vi affärsutveckling mot befintliga kunder, bearbetning av nya kunder med en ökad satsning på partners. Allt detta sker inom ramen för den regionala försäljningsorganisation, som vi introducerade under förra året. Våra partners är en viktig kanal för att nå företagskunder och mindre operatörer. Vi arbetar både med att utveckla relationerna med befintliga partners och att rekrytera nya.
– Samtidigt för vi diskussioner med flera stora kunder kring olika nischapplikationer som till exempel Mobile Fronthaul och passiv optisk infrastruktur för att på så sätt utnyttja våra produkters flexibilitet för att ta oss in i nya kundsegment.
– Den marknad som vi verkar på har fortsatt stark underliggande tillväxt framförallt drivet av videotrafik och många av våra kunder nämner trafikökningar om 40-50 procent per år. Våra produkter, baserade på WDM- och Ethernetteknologi i kombination med fiber löser kundernas kapacitetsbehov. Det finns inga tecken på att de underliggande drivkrafterna har förändrats och våra kunders långsiktiga investeringsbehov är därmed fortsatt stort.

Comments are closed.