Positivt resultat för Enea

Under första kvartalet 2010 hade Eneakoncernen en rörelsemarginal på 6,3 procent och ett resultat före skatt på 11,8 MSEK. Detta skall jämföras med en förlust under motsvarande period föregående år. Omsättningen har minskat med 10 procent vilket beror på en minskad leveranskapacitet inom affärsområdet Consulting.

Affärsområde Software visade en positiv utveckling under kvartalet och en kraftigt förbättrad lönsamhet. Utsikterna för helåret 2010 är oförändrade. Bolaget förväntas uppvisa en stabil intäktsutveckling och ett väsentligt förbättrat operativt resultat jämfört med 2009.
Första kvartalet var nettoomsättning 186,3 (207,3) MSEK. Jämförelsen, gentemot föregående år, påverkas av ändrad redovisning av royalty vilket gav en negativ effekt på 7 MSEK under första kvartalet.
Intäkterna för affärsområde Software var 86,8 (80,5) MSEK, och för affärsområde Consulting 112,8 (145,3) MSEK.
Rörelseresultatet var 11,8 (-36,7) MSEK. Föregående års siffra belastas med en engångsnedskrivning på 24,5 MSEK.
Efter skatt var resultatet 8,7 (-25,2) MSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,1 (21,5) MSEK.
Per Åkerberg, vd och Koncernchef kommenterar:
– År 2010 har inletts med väsentligt förbättrad intjäningsförmåga. Föregående års anpassningar av verksamheten har resulterat i färre konsulter, färre produktutvecklare och en lägre kostnadsbas. Trots det har vi lyckats hålla intäkterna för affärsområde Software på en stabil nivå och vi kan se att efterfrågan successivt kommer tillbaka på konsultsidan. Våra anpassningar återspeglas direkt på rörelseresultatet där vi vänt en förlust första kvartalet föregående år till en vinst på 11,8 MSEK för första kvartalet i år.
Den största affären under kvartalet kom från Japan. Kunden kommer att använda Eneas multicore-version av operativsystemet Enea OSE samt relaterade produkter och tjänster för att utveckla delar av distributionsnätet för HDTV. Detta är ett bra exempel på en affär där vi kan använda vår kunskap inom telekom för att skapa nya affärsmöjligheter.
Affärsområde Software har haft en positiv utveckling under kvartalet. Lönsamheten fortsatte att hålla sig på en bra nivå och rörelsemarginalen uppgick till 11,0 procent. Det ligger i linje med affärsområdets långsiktiga marginalmål om 20 procent i och med de säsongsvariationer som finns inom affärsområdet, med ett första kvartal som normalt är svagare än övriga kvartal.
– Både nyförsäljningen av licenser och royalites uppvisade en stabil utveckling under kvartalet vilket är glädjande med tanke på de nedgångar i royalties vi har sett tidigare, säger per Åkerberg.
På produktsidan har Enea lanserat ett flertal nyheter inom multicore, med utökat stöd för diverse processorer. På lång sikt väntas Enea Hypervisor ha en stor potential vilket underlättar när kunden vill kombinera flera operativsystem på samma processor.
Affärsområde Consultings intäkter minskade under första kvartalet. Det var väntat i och med den nerdragning av leveranskapacitet som gjordes under föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 2,1 procent jämfört med det långsiktiga målet om 10 procent.
"Efterfrågan ser ut att successivt återvända och Enea har en bra kombination av kompetens inom de områden som efterfrågas. Öresundsregionen är dock ett undantag där vi ser att återhämtningen än så länge går långsammare än övriga regioner", står att läsa i pressmeddelandet. Där står också:
"På lång sikt har Enea goda möjligheter att fortsätta utvecklas positivt och skapa långsiktiga aktieägarvärden, både genom organisk tillväxt och via förvärv. Marknadspotentialen inom multicore ser fortsatt lovande ut och vi har lanserat många viktiga produktnyheter under första kvartalet. För 2010 har vi som ambition att ytterligare förstärka vår marknadsposition."

 

Comments are closed.