Ingen utdelning från Note

På Notes årsstämma beslutades att omvälja Bruce Grant och Göran Jansson, samt att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2009. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2009.

Det beslutades också att välja Kjell-Åke Andersson, Stefan Charette, Henry Klotz och Peter Laveson till styrelseledamöter intill tiden för nästa årsstämma. Stefan Charette valdes till styrelseordförande. I enlighet med valberedningens förslag fastställdes arvodet till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma till 200 000 kronor till ordföranden, 100 000 kronor till ledamot som ej är anställd av bolaget och att till utskottsarbete inom styrelsen avsätta högst 60 000 kronor. Det noterades särskilt att inget arvode utgår till Göran Jansson så länge han innehar uppdraget som tillförordnad VD och koncernchef för NOTE.
En valberedning skall utses inför årsstämman 2011 enligt principer beskrivna i kallelsen.

Comments are closed.