Över 150 miljoner kronor till IKT-lösningar

Vinnova satsar 75 miljoner kronor på forskning för att få fram smartare, snabbare och konvergerande lösningar som bygger på informations- och kommunikationsteknik, IKT. Projekten ska medfinansieras med minst lika mycket pengar från näringslivet. Universitet, högskolor och industriforskningsinstitut kan söka finansiering. Inriktningen är framtida, långsiktiga kommunikationslösningar inom IT- och telekomområdet. Satsningen är inriktad på tekniska lösningar som stödjer utvecklingen av IKT-baserade system, tjänster och produkter.
Enligt ITUs (International Telecommunication Union) senaste IKT-utvecklingsindex (IDI) ligger Sverige på första plats av 154 länder, före Sydkorea, Danmark, Holland, Island och Norge, avseende tillgång till och användande av IT- och telekomlösningar.
– Sverige har en unik position i världen inom detta område och det är viktigt att vi fortsätter satsa på innovativa framtidslösningar, säger Jonas Wallberg, enhetschef på Vinnova.
Förutom att Vinnova satsar 75 miljoner kronor krävs medfinansiering på minst lika mycket. Sammanlagt blir satsningen därför på över 150 miljoner kronor. Satsningen ska finansiera forskningsprojekt med 1-2 miljoner kronor i offentliga medel per år under 2-3 år.
– Vinnova har i nuvarande ekonomiska läge valt att satsa på lite kortare och mindre projekt för att dels främja små och medelstora företag, dels stödja nyttiggörande av forskning som är framtagen i andra forskningsprojekt, till exempel inom EUs ramprogram, säger Jonas Wallberg.
Övergripande mål är att stärka svenskbaserad systemindustri så att Sverige behåller sin ledande position, eller har förutsättningar att bli världsledande, forskningsmässigt och industriellt. Det gäller såväl på kort (3-5 år) som på lång sikt inom IT-, data- och telekomområdet. Eva Westberg är huvudansvarig programledare.

Comments are closed.