Ökad försäljning minskad förlust

Med en försäljningstillväxt på 23 procent och ett pågående program för ökad lönsamhet går utvecklingen för Note åt rätt håll. Försäljningen uppgick till 271,9 (267,4) MSEK och för jämförbara enheter ökade försäljningen med 23 procent.
Det underliggande rörelseresultatet, exklusive struktur- och andra kostnader av engångskaraktär, uppgick till -1,3 (-5,7) MSEK motsvarande en rörelsemarginal på -0,5 (-2,1) procent.
Sedan andra kvartalet i år har kundernas aktivitet ökat.  Försäljningen uppgick till 843,9 (908,6) MSEK. För jämförbara enheter ökade försäljningen med 9 procent.
Under inledningen av året fattades beslut om omfattande strukturåtgärder för att öka lönsamheten och kapacitetsutnyttjandet. Målsättningen är att åtgärderna ska ge en positiv resultateffekt om minst 50 MSEK mätt som årstakt. Produktionsflytten från Skänninge slutfördes som planerat under sommaren. Flytten av produktionen från Tauragé i Litauen och avvecklingen av verksamheten i Gdansk bedöms vara avslutade vid årsskiftet.
Kassaflödet efter investeringar uppgick till -53,8 (9,7) MSEK, vilket motsvarar -2,36 (0,62) SEK/aktie. Under det andra kvartalet genomfördes en garanterad nyemission om brutto cirka 87 MSEK med företrädesrätt för NOTEs aktieägare.
Peter Laveson utsågs i juli till ny vd och koncernchef. Han ersatte Göran Jansson som varit tillförordnad VD och koncernchef sedan i januari.
Beslut har fattats att organisera verksamheterna inom CAD (kretskortsdesign) och komponentdatabasen NOTEfied i ett separat bolag. NOTE kommer att vara minoritetsägare i det nya bolaget. Syftet med åtgärden är att öka effektiviteten och antalet kunder till NOTEfied. Planen var att genomföra överlåtelsen redan under det tredje kvartalet. Transaktionen bedöms genomföras under fjärde kvartalet och medföra en mindre realisationsvinst.

Comments are closed.