Nya FRA-förslaget medför fördyringar

Sammanfattningsvis är man positiva till ambitionen att förstärka integritetsskyddet men ställer sig kritiska till myndigheternas möjlighet att leva upp till denna. Dessutom varnar man för ytterligare ökade kostnader för implementeringen av de föreslagna förändringarna. IT&Telekomföretagen inom Almega har tillsammans med TeliaSonera AB, Telenor Sverige AB, Com Hem AB och Hi3G Access AB inkommit med ett gemensamt remissvar avseende departementspromemorian "Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning". De samverkande företagen är positiva till promemorians övergripande ambition att förstärka integritetsskyddet i regleringen av signalspaningsmyndighetens verksamhet. Genom de förändringar som förslås uppfattar vi att såväl tillståndsgivning som utförande och kontroll blir tydligare reglerad och även gör det lättare att identifiera skillnaden mellan signalspaning och hemlig avlyssning samt hemlig övervakning.

"Det är vår bestämda uppfattning att förslaget innebär ytterligare kostnader för både operatörer och staten; att implementera tekniska lösningar och förvaltning som samtidigt säkerställer uppfyllandet av de formella kraven, driver oundvikligen kostnader".

– IT&Telekomföretagen gjorde tillsammans med berörda medlemsföretag hösten 2008 beräkningar av telekombranschens fasta och rörliga kostnader för implementeringen av den nya signalspaningslagstiftningen. Den fasta kostnaden för branschen bedömdes då uppgå till 100-300 miljoner kronor och påföljande årliga rörliga kostnader om 20-40 miljoner kronor. Det är branschens åsikt att förslagen i departementspromemorian avsevärt ökar dessa kostnader, säger Pär Nygårds, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

Comments are closed.