Ny lag för elektroniska kommunikationer

 Regeringen meddelar att de idag beslutat att förslaget ”Bättre regler för elektroniska kommunikationer” ska överlämnas till lagrådet för granskning. Förslaget innehåller flera reformer, däribland stärkt konsumentskydd och bättre konkurrensregler.

Bland de förslag som presenteras i lagrådsremissen finns krav på att operatörerna ska vara tydliga med att informera kunderna om vilka eventuella begränsningar som finns i deras telefon- och bredbandsabonnemang. Om en operatör exempelvis blockerar för möjligheten till röstsamtal över Internet (VoIP) måste detta klart framgå i avtal och erbjudanden som riktar sig till kunderna.

– På en fungerande marknad med konkurrens mellan flera operatörer har en välinformerad konsument stor makt. Syftet med informationsplikt för operatörerna är att säkerställa att denna makt får effekt. Det sker exempelvis genom att underlätta för konsumenterna att välja bort begränsande abonnemang till förmån för andra operatörers tjänster, säger IT – och regionminister Anna-Karin Hatt.
Med regeringens förslag ges också ytterligare befogenheter till den reglerande myndigheten, Post- och telestyrelsen (PTS). Visar det sig att konsumenterna får svårt att teckna abonnemang utan blockeringar, eller att det uppstår faktiska problem med nedprioriterad trafik, kommer PTS med förslaget i lagrådsremissen kunna meddela en föreskrift om så kallad lägsta tjänstekvalitet – något som tvingar samtliga operatörer på marknaden att erbjuda abonnemang utan blockeringar.

–Jag ansvarar för att regeringen föreslår en modern lagstiftning som är anpassad efter en snabb teknisk utveckling på ett område där tjänster och affärsmodeller ständigt kommer till och förändras. Då handlar det också om att förekomma problem som kan dyka upp, säger Anna-Karin Hatt.

Att nätneutralitet är viktigt konstaterade EU:s alla medlemsstater tillsammans med Europaparlamentet för ungefär ett år sedan genom det så kallade telekompaketet. Med nätneutralitet menas ett öppet Internet där i princip all trafik på nätet behandlas lika oavsett ursprung, innehåll och destination.

I lagrådsremissen ”Bättre regler för elektroniska kommunikationer” föreslås även en rad andra konsumentskyddande åtgärder. Däribland att det som kund ska bli lättare att få kontroll över sina utgifter för telefoni och bredband. Exempelvis ska man kostnadsfritt kunna spärra utgående samtal och meddelandetjänster. Vidare måste alla operatörer erbjuda konsumenterna abonnemang där avtalstiden är begränsad till 12 månader.

Regeringen ställer med förslaget också ytterligare krav avseende driftsäkra nät liksom tillgänglighet för människor med särskilda behov. Operatörerna ska enligt förslaget i sin verksamhet också ta hänsyn till de behov som personer med funktionsnedsättning har av de tjänster som erbjuds flertalet konsumenter.

–Informationsteknik ska utgå från användarna. Med detta lagförslag underlättas tillvaron för både konsumenter och företag genom att erbjuda tydliga regler. Därmed är det också en pusselbit i den Digitala agenda för Sverige som jag just nu arbetar med att ta fram, säger Anna-Karin Hatt.

Bättre regler för elektroniska kommunikationer är en svensk implementering av EU:s telekompaket och består av fem reviderade EU-direktiv. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Comments are closed.