Ny europeisk innovationsstrategi

Nu har EU-kommissionen släppt sin strategi ”Innovation Union”, som bland annat ska få medlemsländerna att ta bort hindren för att forskare och riskkapital ska kunna röra sig fritt inom unionen, samt ta fram lösningar på stora samhällsproblem i EU.

– Genom ”Innovation Union” hoppas EU att 3,7 miljoner nya jobb ska kunna skapas fram till 2025.– Det är utmärkt att EU har tagit upp konkurrensen med bland annat USA och Japan ifråga om forskning och utveckling, men Sverige saknar fortfarande en nationell innovationsstrategi, säger Björn O. Nilsson, vd för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Björn O. Nilsson fortsätter:
– Vi hoppas nu att EU-initiativet utgör en blåslampa för Sveriges regering att ta fram en egen innovationsstrategi, i linje med vad som lyckligtvis uttryckts i regeringsförklaringen.

I korthet innebär ”Innovation Union” bland annat följande:

  • Europeiska universitet och forskningsinstitutioner ska utvecklas så att de uppnår internationell toppklass. Hinder för gränsöverskridande rörlighet och samarbeten inom forskningen tas bort.

  • Innovativa företag ska få bättre tillgång till kapital, bland annat genom att Europeiska Investeringsbanken EIB erbjuder nya finansieringsinstrument för små och medelstora företag. Riskkapitalfonder ska få etablera sig överallt inom EU och investera fritt över gränserna.

  • ”A Single Innovation Market”: EU har idag 500 miljoner konsumenter. För att utnyttja denna marknadspotential måste hindren för en fri inre marknad tas bort. Förslag om gemensamma EU-patent kommer att tas fram och drivas kraftfullt av kommissionen. En effektivare konkurrenslagstiftning tas också upp, liksom ett system för offentlig innovationsupphandling.

  • ”European Innovation Partnership”: För att möta stora utmaningar krävs kraftsamling på europeisk nivå. Kommissionen föreslår att ett antal ”European Innovation Partnerships” upprättas, bestående av politiker, företagsledare och forskare inom olika branschområden.

  • Medlemsländerna måste också analysera och förbättra sina nationella forsknings- och innovationssystem. Resultatet presenteras i april 2011 och utvärderas av Europeiska rådet.

  • Om EU vid 2020 uppnår målet om att 3 procent av medlemsländernas BNP går till forskning bör 3,7 miljoner nya arbetstillfällen kunna skapas i unionen, som en följd av ”Innovation Union”. Detta bygger dock också på att ytterligare en miljon forskare anställs inom EU.

IVAs vd Björn O. Nilsson sammanfattar:

– Näringsminister Maud Olofsson har uttryckt att hon genom den nya regeringsuppställningen kommer att fokusera mer på innovationsfrågorna. Vi ser därför med stora förhoppningar fram emot att en svensk innovationsstrategi tas fram, i linje med EU-motsvarigheten.

För att se pressmeddelandet om ”Innovation Union” från EU-kommissionen, klicka på länken http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1288&format=HTML&aged=0&language=SW&guiLanguage=en

Comments are closed.