NOTEs valberedning inför årsstämman 2014

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas av de fyra aktieägare som har det största innehavet i NOTE och som vill utse en representant.

Valberedningen består av:
* Kjell-Åke Andersson, eget innehav
* Bruce Grant, Garden Growth Capital LLC
* Daniel Nyhrén, Creades AB
* Peter Zonabend, Banque Carnegie Luxembourg S.A.
Valberedningen är utsedd av aktieägare som tillsammans representerar cirka 37 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.
Bland valberedningens uppgifter är att ta fram förslag till årsstämman avseende ordförande vid årsstämman, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer samt ersättning till styrelsen. Valberedningen ska också utarbeta principer för utnämningen av valberedningen inför nästa årsstämma.

Comments are closed.