Note rustar för nedgång

Med ytterligare besparningsåtgärder och effektiviseringar tror sig Note kunna klara 30 procents nedgång med bibehållen lönsamhet.

Kostnaderna för åtgärderna uppgår till cirka 50 MSEK och belastar resultatet under 2008 års fjärde kvartal. För hela 2008 bedöms därför rörelseresultatet hamna något under noll. Tillsammans med tidigare under året genomförda strukturåtgärder bedöms kostnaderna successivt under 2009 anpassas nedåt för att under lönsamhet hantera en eventuell volymnedgång i storleksordningen 30 procent.
– Under årets första tre kvartal var vår försäljning något över föregående års. Även under inledningen av det fjärde kvartalet utvecklades försäljningen positivt. Marknadsläget för industrin har emellertid försämrats påtagligt, vilket medför att vi för det fjärde kvartalet räknar med cirka 10 procents lägre försäljning än i fjol. Volymnedgången är hänförlig till den snabba försvagningen av industrikonjunkturen samt i flera fall till en anpassning av lagren, nedåt, hos våra kunder, säger Arne Forslund, VD och koncernchef för Note.
Nu vidtar koncernen ytterligare kraftfulla åtgärder för att anpassa kostnadsstrukturen. Åtgärderna sker fortsatt i linje med företagets affärsmodell Nearsourcing, vilket bland annat innebär att arbetsintensiva produktions- och inköpstjänster flyttas till Notes utländska enheter.
Antalet anställda, främst i den svenska verksamheten, minskas med ytterligare drygt 100 personer. Under 2008 reducerades bemanningen med cirka 300 personer.

Comments are closed.