Note ökade försäljningen

Försäljningen under det andra kvartalet utvecklades fortsatt positivt för kontraktstillverkaren Note och under det första halvåret nådde företaget en försäljningstillväxt om drygt 15 procent, varav valutaeffekter utgjorde cirka 8 procent.

Försäljningen under andra kvartalet ökade med 13 procent till 279,5 (247,6) miljoner kronor. Försäljningsökningar noterades på samtliga marknader förutom i Norge, där andra kvartalets försäljning påverkades negativt av lageranpassningar hos några kunder, enligt Note.

Försäljningen under första halvåret uppgick till 554,8 (480,4) miljoner kronor, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om drygt 15 procent. Rensat från valutaeffekter var försäljningstillväxten cirka 7 procent. Företagets rörelseresultatet under första halvåret förbättrades med 9,8 miljoner kronor till 23,1 MSEK (13,3), vilket innebär en förstärkning av rörelsemarginalen med 1,4 procentenheter till 4,2 procent (2,8%). Resultat efter skatt uppgick till 17,8 (8,8) miljoner kronor, vilket motsvarar 0,62 (0,31) kronor/aktie.

– Försäljningen under andra kvartalet utvecklades fortsatt positivt på nästan samtliga av våra marknader. Nu ser vi även konkreta affärsmöjligheter som en följd av vårt utökade tjänsteerbjudande i Sverige inom det medicintekniska området. Det är vår uttalade ambition att ytterligare öka marknadsandelarna och förstärka vår lönsamma tillväxt. Som ett led i vår tillväxtstrategi har vi beslutat att förstärka organisationen med en försäljningsdirektör i koncernledningen. Till denna position har utsetts Fredrik Schultz. Fredrik kommer närmast från branschkollegan Enics och tillträder i mitten av augusti”, säger Peter Laveson, vd och koncernchef i ett pressmeddelande.

Comments are closed.