Note behöver mer pengar inför strukturomvandling

Note AB har beslutat att genomföra en riktad nyemission med företrädesrätt för Notes aktieägare med syfte att få in 87 MSEK. Likviden från nyemissionen kommer sammanfattningsvis att användas för genomförande av beslutade strukturåtgärder och fortsatt satsning på försäljningstillväxt, primärt i Norden, inom marknadssegmentet ”high mix/low volume”.

Styrelsens emissionsbeslut är villkorat av godkännande vid Bolagets extra bolagsstämma den 7 april 2010. Nyemissionen genomförs för att Note ska stå finansiellt starkt inför den fortsatta strukturomvandlingen och för att tillvarata affärsmöjligheter i marknaden.
En befintlig aktie i Note ger rätt att teckna två nyemitterade aktier till teckningskursen 4,50 SEK per aktie.
De 7 april kommer en extra bolagsstämma i Note att hållas vid huvudkontoret i Danderyd. Om nyemissionen godkänns vid den extra bolagsstämman kommer avstämningsdagen för rätt att delta i nyemissionen att vara den 12 april 2010.
Nyemissionen är fullt säkerställd via teckningsförbindelse och garantiåtagande från Notes större aktieägare.
När finanskrisen drabbade världen under hösten 2008 påverkades Notes alla bransch- och kundsegment i stort sett samtidigt. På kort tid minskade volymerna i Notes pågående uppdrag. Dessutom beslöt sig Notes största kund inom telekommunikation att ändra sin produktflora.
Det ledde till att Notes omsättning under 2009 minskade med nästan 30 procent jämfört med året innan, något som inte kunde uppvägas av avsevärda kostnadsbesparingar.
Målsättningen är att under 2010 vidta besparings- och effektiviseringsåtgärder som ger en positiv resultateffekt om minst 50 MSEK, mätt som årstakt. Som en del i programmet kommer en ytterligare koncentration att ske av Notes tillverkande enheter, såväl i Sverige som internationellt.
Kostnaderna för åtgärderna beräknas uppgå till cirka 45 MSEK och kommer att belasta resultatet under första kvartalet 2010. Detta kommer kortsiktigt att leda till en försvagning av Notes soliditet, som vid årsskiftet uppgick till 29,7 procent.
Nyemissionen genomförs för att Note ska stå finansiellt starkt inför den fortsatta strukturomvandlingen och för att möjliggöra för Note att tillvarata affärsmöjligheter i marknaden. Likviden från nyemissionen kommer sammanfattningsvis att användas för genomförande av beslutade strukturåtgärder och fortsatt satsning på försäljningstillväxt, primärt i Norden, inom marknadssegmentet ”high mix/low volume”.

 

Comments are closed.