Ingens fel?

Utredning om elavbrottet i Stockholm klar. Elsäkerhetsverket har avslutat utredningen av det omfattande elavbrott som inträffade i norra Stockholm i slutet av maj i fjol.
Strömförande linor från en ledning för 70 000 Volt ramlade ner på marken och det brann i ett högspänningsställverk. Som mest var 130 000 kunder spänningslösa. Granskningen har utförts genom tillsynsbesök i de drabbade anläggningarna. Elsäkerhetsverket även tagit del av Vattenfalls interna utredning.

Som en konsekvens av Elsäkerhetsverkets granskning har Vattenfall kontrollerat samtliga stationer inom området om det finns reserv till eller övervakning till det normala frånkopplingssystemet.

Två av kontrollerade stationer har konstaterats vara i behov av kompletterande åtgärder. En liknande kartläggning pågår kring det totala beståndet inom Vattenfall Eldistribution. Gällande regelverk som har följt Elsäkerhetsverkets utredning visar att Vattenfall Eldistribution AB sköter sin verksamhet i enlighet med de krav som åligger dem beträffande anläggningsansvaret.

Elavbrottet kunde dock ha fått svårare konsekvenser om platserna för linnedfall inträffat inom tätbebyggda områden. Granskningen av det inträffade indikerar att det kan finnas anledning till att se över rutinerna för risk- och konsekvensanalyser samt upprätta förslag till åtgärder i äldre anläggningar.

I sammanhanget är det viktigt att känna till att stationernas utrustning byts ut med viss periodicitet. Vid varje sådant tillfälle analyseras och uppgraderas utrustningen med avseende på gällande krav. Elnätets komplexitet gör att utformningen och kravet på skyddsfunktionerna har förändrats genom åren.

De övergripande principerna som var tillräckliga för tjugo år sedan är inte det i dagens elnät. Detta innebär att stationer som är relativt nya och uppfyller kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter inte fullt ut uppfyller det drifttekniska behovet av reservsystem till eller övervakning av frånkopplingssystemet, skriver Elsäkerhetsverket i ett pressmeddelande.

Comments are closed.