Möjlig överkapacitet av halvledare 2011

Undersökningsföretaget Semico Research Corporation ställer nu frågan om halvledarbranschen håller på att öka sin kapacitet så mycket att man redan nästa år kan få överkapacitet.

När skall halvledarbranschen lära sig att anpassa sig till branschens cykler? Just nu råder underkapacitet och ledtiderna har dragit iväg ordentligt. Under en rad av år har halvledartillverkarnas investeringarna legat nere, dels för att branschen inte har haft råd, dels i syfte att kunna höja priserna. Att man nu investerar i ökad tillverkningskapacitet kan leda till överkapacitet.
Semico Research Co varnar just för detta. Halvledarförsäljningen kan komma att öka hela 30 procent i år och företagen höjer sin kapacitet för att möta efterfrågan. Men kapitalinvesteringarna ger resultat först någon gång nästa år.
Kapaciteten ökar med 28 procent i år medan behovet av wafers bara ökar med knappt 20 procent. Förbättringar i produktivitet har skett genom tekniköverföring av halvledarprocesser och ökat utbyte (yield) har gjort att man kan få ut mer ur befintliga produktionslinor.
Men produktmixen påverkar också behovet av wafers. Det har rått stor ökning inom analoga och diskreta produkter, inklusive optoelektronik. I steget mot större waferstorlekar har dessa produkter kunnat tillverkas effektivare.
Antalet komponenter väntas öka ytterligare med 20 procent under 2011. Påverkan på wafers varierar beroende på produkter och teknologinod.
Fler detaljer ges i Semico Researchs senaste release Wafer Demand Summary and Assumptions Q2'10. Denna kvartalsutgivna publikation innehåller excel-ark över det årliga behovet av wafers från 2002 till 2014.
Produktkategorierna omfattar DRAM, SRAM, NAND, NOR och andra icke flyktiga minnestyper, MPU, MCU, DSP, andra mikrodatorkretsar, kommunikation, övrig mikrologik, programmerbar logik, standardceller, grindmatriser, analoga kretsar, diskreta komponenter, optoelektronik och digitala bipolära kretsar. Fyra sidors text i rapporten förklarar bakgrunden till företagets prognoser, med dess avvikelser jämfört med föregående kvartal.
Frågor kan ställas till, eller rapporten kan beställas från Sam Caldwell, semico.com.

 

Comments are closed.