Mikrovågsanalysator med nya funktioner

Spectracom, som ingår i Orolia Group, har tagit fram en ny räknare/analysator för pulsade radiofrekvenssignaler. Instrumentet CNT-90XL är en vidareutveckling av en tidigare räknare/analysator. Det nya i den nya räknargenerationen är möjligheten att mäta på och analysera pulsade signaler, inom framförallt militär och civil radar och missilstyrning.

Ingången är omkonstruerad för att automatiskt genera puls-envelopen på en pulsad mikrovågssignal, och tack vare denna kan man enkelt mäta pulsens tidsparametrar som en vanlig basbandsmätning. Instrumentet klarar pulser med ON-tid ner till 50 ns, och med OFF-tid på 100 ns. Detta är en helt ny mätfunktion.
Samtidigt har frekvensmätningen snabbats upp kraftigt i den nya hårdvaran. Nu är det möjligt att mäta frekvensinnehållet i pulser ner till 100 ns (tidigare 100 µs). Dessutom går det att steppa ett mätfönster på 20 ns i 10 ns-inkrement genom pulsen och på så sätt återskapa frekvensprofilen i t ex chirp-radar. Detta är också nytt. Det går att mäta frekvenser upp till 60 GHz i korta pulser likväl som i CW-signaler.
Även mätningen av effekt/nivå har förbättrats och snabbats upp. Nu går det att mäta toppeffekt i pulser ner till 20 µs.
– Alla andra mätfunktioner i den tidigare versionen av instrumentet finns kvar för CW mätningar, och basbandsmätningar, berättar Staffan Johansson (fd utvecklingschef vid Pendulum, som köptes upp av Orolia Group). Han har bistått som konsult under produktifieringen och produktlanseringen av CNT-90XL.
Möjligheten att mäta på pulsade signaler ger nya möjligheter för att mäta på pulsad radar och dopplerradar, med upp till 250 000 samplingar per sekund för frekvens- och effektmätningar. AM- och FM-signaler kan analyseras och man kan snabbt testa dopperskift hos radarsignaler.

 

Comments are closed.