Micronic Mydata varslar

Micronic Mydata AB har beslutat att dra ned på utvecklingstakten av företagets LDI (Laser direct imaging)-produkt. Som en följd av beslutet lägger Micronic Mydata också ett varsel om personalneddragningar med 50-60 personer.

Åtgärderna uppges minska årliga kostnader med 60 miljoner kronor. Företagets löpande verksamhet fortsätter samtidigt att utvecklas starkt, vilket gör att prognosen för helåret 2012 justeras upp.

”Marknaden för elektronisk kapsling och avancerade substrat (mikrokretskort) utvecklas i en långsammare takt än vad som hittills bedömts. Ett bredare införande av denna typ av lösningar uppskattas nu förskjutas två år framåt”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

– Vi bedömer att intresset från elektronikindustrin är fortsatt lika stort, även om införandet av högre krav på substrat går i långsammare takt än vi hittills uppfattat, säger Peter Uddfors, vd och koncernchef för Micronic Mydata AB och fortsätter:
”Intresset för vår teknologi är omfattande, vilket bevisas ytterligare av att en samarbetspartner nu godkänt systemet för fakturering under tredje kvartalet. Förskjutningen innebär dock att det för närvarande är svårt att förutse när nästa order kommer.”

Micronic Mydata har sedan 2010, tillsammans med samarbetspartners, utvecklat en produktionslösning som erbjuder elektronikindustrin en kostnadseffektiv tillverkning av avancerade substrat som i sin tur möjliggör utveckling av framtidens elektronikprodukter. I slutet av 2011 lanserade Micronic Mydata produktserien LDI 5s. Två system finns hos två olika kunder – en i USA och en i Asien – för utvärdering och har enligt Micronic Mydata uppvisat tekniskt mycket goda resultat.

Micronic Mydata har, sedan 2010 och fram till och med första halvåret 2012, löpande tagit utvecklingskostnader för LDI på 390 miljoner kronor. Därutöver har 135 miljoner redovisats i balansräkningen som färdiga system, komponenter och reservdelar samt testutrustning. Under innevarande år kommer en nedskrivning på cirka 90 miljoner kronor att göras, vilket avser utvärderingssystem samt testutrustning och vissa komponenter som utnyttjats under utvecklingsfasen. Dessa åtgärder har ingen negativ påverkan på kassaflödet, enligt Micronic Mydata.

Varsel om neddragningar av 50-60 anställda
Micronic Mydata anpassar verksamheten till den nya situationen genom att minska kostnaderna. Företaget kommer att lägga ett varsel om personalneddragningar om 50-60 anställda. Personalneddragningarna kommer att omfatta såväl huvudkontoret i Täby som den globala organisationen. Dessa åtgärder sänker företagets kostnader med cirka 60 miljoner kronor årligen och får full effekt från 2013. Åtgärderna medför engångskostnader på cirka 30 miljoner kronor, vilket kommer att belasta resultatet för 2012.

Underliggande verksamheter fortsatt stabila och lönsamma
– Micronic Mydata står finansiellt starkt trots en förskjutning i försäljningen av LDI-tekniken, säger Peter Uddfors och fortsätter:
”Micronic Mydata har en uthållig och god lönsamhet inom nuvarande produktområden. Eftermarknadsförsäljningen utgör en stabil och lönsam bas. Båda affärsområdena SMT (Surface Mount Technology) och PG (Pattern Generator) genererar stabil försäljning med växande marginaler och uthållig lönsamhet som resultat”.

Justerad prognos 2012

Försäljningen uppgick under 2011 till 1 198 miljoner kronor. Styrelsens bedömning har varit att försäljningen under 2012 kommer att något överstiga försäljningen för 2011.

2012 har hittills varit ett starkt år för verksamheterna i Micronic Mydatas båda affärsområden. SMT har fortsatt att utvecklas väl efter ett starkt år 2011. Försäljningen har varit stabil och marginalerna har utvecklats positivt. PG offentliggjorde nyligen en order på en Prexison-8 maskritare för de mest avancerade tillämpningarna för bildskärmstillverkning. Maskritaren, som ska användas vid produktionen av platta bildskärmar, kommer att levereras under innevarande år. Även det första LDI-systemet faktureras under innevarande år, enligt företaget.

Styrelsens nuvarande bedömning är att försäljningen under 2012 kommer att uppgå till cirka 1 300 miljoner kronor.

Comments are closed.