IVA:s innovationsplan överlämnad

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt "Innovation för tillväxt" lämnade på måndagen över sin slutrapport "Innovationsplan Sverige" till Annie Lööf (C), som vid ett seminarium gjorde sitt första offentliga framträdande som näringsminister.

Innovation för tillväxt , som löpt sedan september 2009, har tagit fram en rad förslag för att förbättra Sveriges innovationskraft.

– Nu är det upp till regeringen att jobba för att förslagen förverkligas. Vi hoppas näringsministern med engagemang fortsätter det viktiga arbetet för att stärka Sveriges innovationsklimat genom att lansera en innovationsstrategi hösten 2012, säger IVAs vd Björn O. Nilsson.

Innovation för tillväxt har letts av en styrgrupp med Marcus Wallenberg som ordförande. Femton regioner/län har varit engagerade i den Regionala dialogen. Inom den Nationella dialogen har möten genomförts med politiker och tjänstemän, innovatörer och näringslivsrepresentanter. Arbetsgrupper har utarbetat konkreta förslag som har granskats av ett Vetenskapligt råd.

Ett Förtroenderåd, med representanter för 35 organisationer och myndigheter har löpande gett värdefulla inspel under arbetet. Bland Innovation för tillväxts slutsatser finns följande tio förslag:

  • Stärk incitamenten för Sveriges universitet och högskolor att professionalisera sina innovationssystem och öka samverkan med andra aktörer. Ge universiteten möjlighet att äga och utveckla sina innovationsprocesser. Låt lärosätena konkurrera om medel för samverkan.
  • Effektivare matchning mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens. Ett tydligare investeringsperspektiv på utbildning.
  • Inför nya avdragsmöjligheter, såsom riskkapitalavdrag samt avdrag för FoU.
  • Förenkla rådande skattesystem, som i fallet med expertskatten. Inför regelförändringar, så att den som utöver kapital investerar tid, och därmed kompetens, i ett företag, inte missgynnas.
  • Öka tillgången till riskkapital i tidiga skeden i form av "kompetent kapital", dvs. investerare som bidrar med såväl finansiella medel som erfarenheter, råd, ledarskap, nätverk och coachning.
  • Stimulera forskning och utveckling i främst små och medelstora företag.
  • Öka innovationsupphandlingar hos stat, landsting och kommuner på ett sätt som gynnar upphandling av nya lösningar från små och medelstora företag.
  • Effektivisera stödet till små och medelstora företags internationalisering.
  • Underlätta för företag att anställa utländska experter och forskare.
  • Säkerställ system för att skydda immateriella rättigheter.

– Nu startar uppföljningsprojektet "Innovationskraft Sverige", där vi fokuserar på implementering av innovationsarbetet, nationellt, regionalt och internationellt, säger Björn O. Nilsson.

Comments are closed.