Halvering av 4G-nätens energiförbrukning

En grupp bestående av 15 ledande telekomoperatörer, komponent- och infrastrukturleverantörer och akademiska institutioner har bildat “EARTH” (Energy Aware Radio and neTwork tecHnologies). Ett konsortium med målsättningen att halvera energiförbrukningen hos 4G-näten inom de närmaste två och ett halvt åren.

EARTH-konsortiet som är ett branschinitiativ tar fasta på de skiftande och kompletterande expertkunskaperna hos sina medlemmar. Konsortiets medlemmar tillhör följande företag och institutioner: Alcatel-Lucent (projektledare), Ericsson (tekniskt ansvarig), NXP Semiconductors France, Docomo Communications Laboratories Europe GmbH, Telecom Italia S.p.A., CEA, University of Surrey, Technische Universität Dresden, imec, IST- Technical University of Lisbon, University of Oulu, Budapest University of Technology och Economics, TTI Norte, ETSI.

EARTH kommer att inrikta sig på att undersöka energieffektiviteten hos mobila nät på en övergripande systemnivå istället för att lägga fokus på separata delar i nätverket. Medlemmarna i konsortiet kommer att forska kring metoder som möjliggör energibesparingar inom området trådlösa nät, dess komponenter och radiogränssnitt. Med detta som utgångspunkt kommer EARTH att utveckla en ny generation energieffektiv nätverksutrustning och komponenter, sätta samman utrullningsstrategier med energifokus, och hitta lösningar för energimedveten nätverksdrift.

– Det som är fascinerande med EARTH är att det har potentialen att medföra påtagliga fördelar till samhället på ett antal områden: minska nätens energiförbrukning och dess påverkan på miljön samtidigt som trådlösa bredbandstjänster blir tillgängliga för ett större antal människor i Europa. Vårt bidrag har sitt värde i vår omfattande erfarenhet och våra innovationer inom både grön teknologi och avancerade trådlösa system, säger Dr. Rainer Fechner, chef för Bell Labs i Tyskland och ledamot i styrelsen, Alcatel-Lucent i Tyskland.

– Ericsson är glada över att vara en del av detta branschomfattande forskningsprogram som ska öka energieffektiviteten avsevärt hos en ny generation mobila bredband som kommer ut på den globala marknaden inom de närmsta åren. Med tanke på den snabba ökningen av datakommunikation är det av största vikt att branschen fortsätter att fokusera på lösningar som är tekniskt genomförbara och som går att implementera inom en snar framtid för att hantera denna tillväxt och hålla energiförbrukningen på en så låg nivå som möjligt, säger Jan Färjh, chef för Ericssons forskningsverksamhet.

EARTH-initiativet stödjer EUs arbetsprogram för ICT kallat “Network of the Future”, som har som målsättning att förverkliga den nya generationens telekominfrastruktur, nätverk och internet-teknologi. Projektet finansieras inom ramarna för EUs ”Seventh Framework Program" (FP7).

Comments are closed.