Gott om pengar till bredband

Förra veckan kom beslutet att EU-kommissionen gett grönt ljus för en svensk satsning på utbyggnad av bredband på totalt 3,6 miljarder kronor. Häromdagen lämnades besked om att Länsstyrelserna får pengar för en samordningsfunktion och idag meddelar PTS att det finns ytterligare 600 miljoner kronor att ansöka om från en EU-fond som hanteras av Tillväxtverket.

Landsbygdsprogrammet
Den 26 maj meddelade Näringsdepartementet att EU-kommissionen godkänt en svensk bredbandssatsning i ett så kallat landsbygdsprogram på totalt 3,25 miljarder kronor under perioden 2014 till 2020, varav 1,92 miljarder är nationella medel. Stödet ingår i ett gigantiskt EU-program för landsbygdsutveckling.

Bredbandskoordinatorer

Den 28 maj meddelade Näringsdepartementet att regeringen beslutat om att fördela totalt 15 miljoner kronor under 2015, öronmärkta till bredbandskoordinatorer i varje län. Av dessa medel finansieras även en nationell stödfunktion vid PTS med högst 2 miljoner kronor. Respektive län beviljas 620 000 kronor för 2015 och koordinatorerna ska fungera som en kontaktpunkt för bredbandsfrågor i länet för både offentliga och privata aktörer. Koordinatorernas uppdrag är även att stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor samt det arbete som bedrivs av landets fiberföreningar.

Regionalfondsprogrammet

Utöver dessa medel finns det ytterligare möjligheter att söka EU-stöd. Den totala budgeten inom EU:s regionalfond är på 600 miljoner kronor under sju år fram till och med 2020 och finansiering kan sökas med maximalt 50 procent av ett projekts kostnader. Stödet, som sedan tidigare godkänts av EU-kommissionen, är till för att bygga ortssammanbindande nät i de tre nordligaste programområdena övre Norrland, mellersta Norrland och norra Mellansverige och nästa ansökningsomgång öppnar den 1 juli. Fondprogrammet hanteras av Tillväxtverket och dessa ortssammanbindande nät är tänkta att dras fram till områden där det redan finns, eller där man planerar att bygga accessnät med stöd från landsbygdsprogramet.

I ett pressmeddelande idag från Post- och telestyrelsen (PTS) och som handlar om regionalfondprogrammet skriver myndigheten att "Det är viktigt att ha en samordning mellan och helhetssyn på stödprogrammen för att utbyggnaden av snabbt bredband ska kunna nå så långt som möjligt. Här kan PTS bidra med en samordning mellan de olika myndigheterna som hanterar EU-stöd. Vidare kan vi använda våra redan upparbetade samverkansforum såsom Länssamverkan Bredband (samverkansgrupp för länsstyrelser och andra myndigheter som arbetar med bredbandsstöd) för att informera om stöden".

Comments are closed.