FMV kommenterar försvarsstrukturutredningen

Försvarets materielverk (FMV) är en stor upphandlare av försvarssystem som ofta innehåller avancerad elektronik. Nu kommenterar FMVs generaldirektör Gunnar Holmgren den nya försvarsstrukturutredningen på myndighetens hemsida. En nyhet är att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) inte verkar beröras nämnvärt denna gång.

 

Gd Gunnar Holmgren,FMV.

Jan Segerberg har lämnat sina förslag till effektivisering av Försvarsmaktens stödverksamheter. FMVs generaldirektör Gunnar Holmgren ger på myndighetens hemsida en första kommentar till utredarens förslag.

Bakgrund
I april 2010 tillsatte regeringen en särskild utredare, Jan Segerberg, med uppgift att föreslå reduceringar av Försvarsmaktens logistikverksamhet och det stöd till Försvarsmakten som FMV, Försvarshögskolan och FOI lämnar när det gäller materiel- och logistikförsörjning samt forskning och utveckling. Målet var 2 miljarder kronor i kostnadsminskningar jämfört med utfallet 2008.
I maj 2009 presenterade utredaren Marie Hafström en rapport från den så kallade stödutredningen. FMVs remissvar då innehöll i korthet huvudpunkterna:

  • Respektive myndighets kärnverksamhet definieras och renodlas
  • Gränsytor mellan myndigheterna utreds så att ingen överlappande verksamhet finns
  • En förändringsledning tillsätts och får till uppgift att under en period av cirka tre år renodla och organisatoriskt särskilja sådan verksamhet som ska föras över till en ny huvudman samt effektivisera de verksamheter som ska vara kvar i statlig regi.

Försvarsstrukturutredningens förslag
I torsdags, den 7 april 2011, presenterade Jan Segerberg sin utredning. Utredningen föreslår att huvuddelen av Försvarsmaktens logistik (FMLOG) tillsammans med dagens teknikkontor förs till FMV för att samordnas och integreras med FMVs anskaffningskontor vilket ska ge möjligheter till effektiviseringar och rationaliseringar av berörda verksamheter.

Förslaget innebär att nuvarande materiel- och logistikverksamheter bildar en framtida sammanhållen försvarslogistik med FMV som huvudman. Förslaget innebär vidare att Försvarsmaktens verksamhet och ansvar koncentreras till myndighetens militära uppgifter och kraven på operativ förmåga.

FMVs uppgifter och ansvar koncentreras till tillhandahållande av försvarslogistik och utveckling av affärsförmågan.

Förslaget bedöms ge effektiviseringar och rationaliseringar inom nuvarande materiel- och logistikförsörjning inom Försvarsmakten och FMV motsvarande cirka 1,4 miljarder kronor.

Gunnar Holmgren, vad är det som är annorlunda i Jan Segerbergs förslag jämfört med Marie Hafströms?
– Det är två helt olika förslag på att lösa samma problem, hur organiserar och dimensionerar Sverige stödet och logistiken till försvaret. Mycket kort sammanfattat, Segerbergs förslag är en samlad logistikfunktion i en försvarsmateriel- och logistikmyndighet. Hafströms förslag var att Försvarsmakten skulle ta större ansvar för försvarsmaterielanskaffningarna.

Vad tycker du om Jan Segerbergs förslag?
– Jan Segerberg har gjort en grundlig och väldigt omfattande genomgång av frågeställningarna på många hundra sidor. Det kommer att ta tid att analysera och ta ställning både till analyserna och de omfattande förändringar utredningen föreslår. Helt klart är att utredningsförslagen skulle innebära att dagens FMV skulle få väsentligt ökade uppgifter.

Vad finns det i utredningen som är bra?
– Utredningen är omfattande och vi har bara börjat analysen av förslagen. Men om jag ska lyfta fram något positivt redan nu, så är det tankarna på att få en snabbare rättslig process i samband med försvarsupphandlingar. Och oavsett egentligen vad utredningen föreslår och kommer fram till är det alltid nyttigt med grundliga genomgångar och diskussioner kring uppgifter. Jag tycker det är bra om försvarsmateriel- och logistikfrågor nu kommer att diskuteras i vidare kretsar.

Vad tror du Försvarsmakten och de andra myndigheterna kommer att tycka om utredningsförslagen?
– Det får de själva svara på, men jag vet att de är lika intresserade som vi av att Sveriges försvar har en effektiv och väl fungerande materielförsörjningsprocess och logistikverksamhet.

Vad säger du till dem som säger att utredningens förslag innebär att FMV vunnit dragkampen?
– Att den som säger det inte har förstått vad materielanskaffning, logistik och stora organisationsförändringar handlar om. Det är svåra och komplicerade frågor och förslagen skulle, om de blir regeringsbeslut, innebära extremt svårt och hårt arbete för alla berörda under lång tid.

När kan det bli verklighet av utredningens förslag?

– Det är svårt att sia om, men min bedömning är att det kan komma förslag i budgetpropositionen i höst. Och det innebär i så fall att eventuella förändringar kan ske med start under 2012. Jag har stor förståelse för att det kan finnas både anställda på FMV och i de andra myndigheterna som kan känna oro inför eventuella organisationsförändringar. Om man upplever att det kan bli stora förändringar på sin arbetsplats vill man naturligtvis ha klara besked så fort som möjligt.

Det låter som om du inte kan ge några klara besked just nu?
– Nej, det är korrekt. Utredningen har lagt sina förslag och nu vidtar beredningen i regeringskansliet. Vi får helt enkelt se vad regeringen till slut bestämmer sig för.
 
Vad kommer att hända nu?
– Nu kommer utredningen att remissbehandlas, så vi har någon månad på oss att diskutera och gå igenom förslagen i detalj. Tanken är att FMVs styrelse i maj ska fastställa vårt remissvar. Utredningsförslagen tycker jag pekar på att det finns ett starkt förtroende för FMV och för vår förmåga att bidra till en omstrukturering av så här komplicerade verksamheter. Jag hoppas och vill att vi i det fortsatta arbetet ska kunna svara upp mot det förtroendet, meddelas via ett pressmeddelande.

Comments are closed.