Ericssons resultat över förväntningarna

Aktieanalytikernas förväntningar överträffades med råge: Ericssonkoncernen ökade försäljningen med 17 procent. Nettoresultatet steg från 1,3 miljarder kronor till SEK 4,1 miljarder framför allt till följd av ökad lönsamhet inom segmentet Networks. Sony Ericsson bidrog med en vinst före skatt om SEK 0,1 miljarder, medan ST-Ericssons fortsatt blöder, med en förlust på 0,6 miljarder svenska kronor.

– Koncernens försäljning ökade med 17 procent jämfört med samma kvartal föregående år, meddelar Hans Vestberg, vd och koncernchef för Ericsson. Utvecklingen drivs av fortsatt stark efterfrågan på mobilt bredband och framför allt av multistandard-radiobasstationen RBS 6000.
Han påpekar att försäljningen under det första kvartalet inte påverkades av den förödande jordbävningen och tsunamin i Japan men att vissa problem finns att lösa:
– Vår globala leveranskedja av komponenter är delvis beroende av Japan och vi förväntar oss leveransförseningar av vissa produkter. Vi har vidtagit ett flertal åtgärder för att mildra effekterna och säkerställa att vi minskar påverkan för våra kunder. Dessa åtgärder innefattar att hitta och integrera alternativa komponenter i våra produkter, såväl som att öka volymer med andra leverantörer. Påverkan kommer också att bero på Japans allmänna återhämtning, men vår bedömning är att vi kommer att klara av att leverera merparten av dessa volymer innan utgången av det tredje kvartalet 2011.
Under 2010 har vi fortsatt stärka vår marknadsandel inom 3G och åtminstone behållit vår marknadsandel på mer än 50 procent inom 4G/LTE. Trots att GSM kommer att finnas kvar under många år kommer vi att se merparten av investeringarna skifta mot 3G/WCDMA och 4G/LTE. Vi ökade vår marknadsandel inom Services och fortsätter att vara den ledande leverantören inom vår industri”, avslutar Hans Vestberg.
Ericsson rapport för första kvartalet tar vidare upp:
* Försäljningen för jämförbara enheter, justerat för valutakurseffekter och valutasäkringar, ökade med 25 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
* Nettoresultatet förbättrades från SEK 1,3 miljarder till SEK 4,1 miljarder framför allt till följd av en högre lönsamhet inom segmentet Networks.
* Kassaflödet uppgick till SEK -2,9 (2,3) miljarder under kvartalet, påverkat av en högre andel pågående projekt i regionerna och en fortsatt ökning av produktionen.
* Den ökade försäljningen drevs av segmentet Networks där intäkterna växte med 35 procent jämfört med samma kvartal föregående år med en EBITA-marginal på 20 procent.
Den starka efterfrågan på mobilt bredband resulterade i att fem av tio regioner visade tillväxt jämfört med samma kvartal föregående år. Länder med extra stark tillväxt var USA, Indien, Japan, Korea och Ryssland. Kina har haft fortsatt god utveckling inom 2G.
Segmentet Global Services minskade sin försäljning, -4 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Minskningen beror framför allt på valutakurseffekter.
I lokala valutor växte Professional Services med 3 procent. EBITA-marginalen minskade till 7 procent under kvartalet, framför allt på grund av lägre lönsamhet inom Network Rollout.
Verksamheten inom Managed Services var oförändrad jämfört med första kvartalet 2010, men växte i lokala valutor med 11 procent till följd av ett antal mindre nya kontrakt.
Segmentet Multimedias försäljning var oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år, medan EBITA-marginalen minskade till -7 procent, framför allt på grund av produktmixen.
Ericssons joint ventures visade varierande resultat. Sony Ericsson bidrog med en vinst före skatt om SEK 0,1 miljarder, medan ST-Ericssons förlust uppgick till SEK -0,6 miljarder.

 

Comments are closed.