ElektronikGruppen BK AB visar vinst

Delårsrapporten från januari-mars 2010 för ElektronikGruppen BK AB visar en något minskad omsättning jämfört med förra året, men ett litet positivt rörelseresultat och en något ökad orderingång.

Nettoomsättning blev 184 Mkr, jämfört med 197 miljoner förra året. Orderingång blev 209 Mkr (206), rörelseresultat 0,3 Mkr (-34,0) och resultat före skatt 3,2 Mkr (-37,7).
Periodens resultat slutade på 0,4 Mkr (-36,5) och resultatet per aktie blev 0,08 kr (-6,53). Kassaflöde från den löpande verksamheten blev -12,4 Mkr (23,6).
I resultatet för januari-mars 2009 (jämförelseperioden) ingår
jämförelsestörande poster om cirka -35 Mkr.

Comments are closed.