Brett orderfall för svensk teknikindustri

Orderingången faller nu på bred front och omfattar teknikindustrin med få undantag. Bland de olika grupperna av leverantörer finns inga undantag. Teknikföretagens konjunkturindex indikerar att produktionsnivån fortsätter nedåt, rapporterar arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen i sin konjunkturbarometer för det 3:e kvartalet 2012.

”Enda undantagen till minskad orderingång bland de olika branscherna är transportmedelsindustrin och elmaskiner som ökar ordervolymerna något. I övriga delbranscher och för samtliga grupper av leverantörer minskar ordervolymerna. Nedgången i konjunkturen, som initialt varit exportledd, sker nu på bred front och påverkar i ökad omfattning mindre och mer hemmaorienterade företag. Kapacitetsutnyttjandet ligger oförändrat kvar på en nivå som brukar gälla i en lågkonjunktur. Bristen på yrkesarbetare minskar återigen ned till låg nivå, nedgången gäller alla delbranscher och för samtliga underleverantörer. Behovet av tekniker och ingenjörer ligger i stort sett kvar på samma nivå som före sommaren”, skriver Teknikföretagen”, skriver Teknikföretagen i sin rapport.

– Vi ser nu tydligt hur den exportledda nedgången alltmer även påverkar mindre och mer hemmaorienterade företag. Särskilt de svenska leverantörerna påverkas och här ser vi hur ordervolymerna minskar i volym för samtliga grupper, både på export och hemmamarknad, , säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune och fortstter:

– Även mer investeringsberoende företag, vilka regelmässigt släpar efter, påverkas nu i ökad omfattning av konjunkturnedgången. Då maskinindustrins hemmaorder visat sig vara en god indikator för industrins investeringar i Sverige framöver är den hittillsvarande nedgången ett oroande tecken.

Nedåt för tele- och elektronikindustrin

Nedgången i order fortsätter även för leverantörer till tele- och elektroindustrin, enligt Teknikbolagen. Hemmaorder minskar i oförändrad takt medan nedgången från exportmarknaden inte är lika omfattande som under andra kvartalet. Leverantörsföretagen rapporterar därutöver ett sämre utfall för orderstocken. Hälften av företagen anser den som liten, vilket kan jämföras mot 37 procent under andra kvartalet. Endast vart tionde företag anser orderstocken som stor. Även orderingången för instrumentindustrin minskar för femte kvartalet i rad. Exporten dominerar stort och orderingången fortsätter här att minska om än i mindre omfattning än under föregående kvartal. Mer positivt är att hemmaorder ökar, men detta får följaktligen liten påverkan på den totala orderingången.

Länk till hela rapporten med diagram: Teknikföretagens Konjunkturbarometer .

Teknikföretagens konjunkturbarometer omfattar uppgifter från 514 företag/koncerner (varav 259 är leverantörsföretag) med en sammanlagd försäljning på 540 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 78 procent på export.

Comments are closed.