Vinstlyft för Note

Kontraktstillverkaren Note redovisar en ökning av rörelseresultatet efter skatt både för fjärde kvartalet och för helåret 2011. Fjolåret var ett glädjande år för Note.

Note redovisar ett resultat efter skatt på 8,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2011, att jämföras med 2,0 miljoner för samma period i fjol. För helåret 2011 uppgick rörelseresultatet efter skatt till 39,4 (-62,0) miljoner kronor och försäljningen nådde 1208,8 (1210,7) miljoner kronor.

”Det är glädjande att konstatera att fjolåret var ett framgångsrikt år för Note. Efter en stark utveckling – nu fem kvartal i rad med positiva rörelseresultat och kassaflöden – var vi 2011 återigen ett av de mest lönsamma bolagen jämfört med våra börsnoterade nordiska branschkollegor”, skriver företagets vd Peter Laveson i en kommentar.

Som viktiga händelser under 2011 nämner Note försäljninge av Note Tauragé UAB i Litauen. Som ett led i företagets omstruktureringsåtgärder 2010 upphörde elektroniktillverkningen i Note Tauragé vid årsskiftet 2010/2011. Dessutom pekar företaget på sin förstärkning av sina ”Industrial Plants” under hösten. Ambitionen är att skapa förutsättningar för försäljningstillväxt genom att möjliggöra affärer direkt från företagets Industrial Plants i Estland och Kina.

bokslutet i siffror.

Finansiell utveckling oktober-december:

 • Försäljningen uppgick till 297,7 (366,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,1 (12,2) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 5,1% (3,3%).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 13,2 (8,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 8,6 (2,0) MSEK, vilket motsvarar 0,30 (0,07) SEK/aktie.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 10,9 (40,2) MSEK, vilket motsvarar 0,38 (1,39) SEK/aktie.


Finansiell utveckling januari-december:

 • Försäljningen uppgick till 1 208,8 (1 210,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 64,4 (-48,2) MSEK. I resultatet för de första tre kvartalen i fjol ingick strukturkostnader och andra kostnader av engångskaraktär om cirka -47 MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 5,3% (-4,0%). Rensat från föregående års engångskostnader om cirka -47 MSEK ökade rörelsemarginalen med 5,4 procentenheter.
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 56,3 (-59,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 39,4 (-62,0) MSEK, vilket motsvarar 1,36 (-2,55) SEK/aktie.
 • Kassaflödet efter investeringar förbättrades med 70,1 MSEK till 56,5 (-13,6) MSEK, vilket motsvarar 1,96 (-0,56) SEK/aktie.

styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,30 (0,00) SEK/aktie. Årsstämman hålls den 25 april 2012, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.