Utbyggnaden av Rakel klar

De sista etapperna av utbyggnaden av radiokommunikationssystemet Rakel har tagits i drift i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten och därmed är systemet färdigbyggt och driftsatt i hela landet.

– Rakel är ett viktigt verktyg för att stärka arbetet inom allmän ordning, säkerhet eller hälsa i hela Sverige, säger Helena Lindberg, generaldirektör vid MSB. Myndigheter, kommuner, landsting och kommersiella aktörer kan samverka enklare, både i det vardagliga arbetet och vid kriser med hjälp av Rakel.

Rakelsystemet har en egen infrastruktur som är byggt för att klara hårda väderförhållanden. En särskild satsning har gjorts för att säkra reservkraft för att klara flera dagars elbortfall. Radiokommunikationssystemet består av cirka 1.700 platser med basstationer och ett antal radioväxlar för samtrafik. Systemet bygger på den europeiska standarden Tetra och används av skydds- och säkerhetsmyndigheter över hela Europa.

– Vi har byggt ut Rakel enligt budget och tidplan. Nu ökar vi takten för att ge möjligheter för alla kommuner att ansluta sig till Rakel, säger Stefan Kvarnerås, verksamhetschef vid Rakelverksamheten på MSB.

Rakel används idag av flera statliga myndigheter, däribland Polisen, Kriminalvården, Kustbevakningen och Trafikverket. Inom kommuner och landsting används det idag främst inom räddningstjänst och akutsjukvård, men systemet kan användas även inom andra förvaltningar, till exempel för drift och teknik eller miljö, hemsjukvård eller socialtjänst.

Systemet ska öka förmågan till samverkan för organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa och öka medborgarnas trygghet. Det ersätter de fler än 200 olika analoga system som tidigare har använts.

Rakel ägs av staten och förvaltas av MSB. Utbyggnad, drift och underhåll utförs av ett konsortium bestående av Saab, Eltel och Cassidian. MSB ansvarar även för att marknadsföra systemet och ansluta kunder inom stat, kommun, landsting och privata aktörer. MSB har inget vinstintresse, abonnemangsavgifterna ska täcka drift och underhåll av systemet.

Comments are closed.