Trafikverket ICT kan komma separeras från Trafikverket

Den särskilde utredaren Åke Hedén har i dag överlämnat betänkandet Trafikverket ICT, (SOU 2010:82), till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd. Utredningen gör bedömningen att resultatenheten Trafikverket ICT kan separeras från Trafikverket utan att driftsäkerheten i järnvägstransportsystemet försämras.
Trafikverket äger ett rikstäckande fiberbaserat stomnät som sträcker sig längs järnvägen över hela Sverige. Stomnätet har tillkommit för järnvägens behov av elektronisk kommunikation och har avgörande betydelse för driftsäkerheten i tågtrafiken. Resultatenheten Trafikverket ICT förvaltar denna infrastruktur och säljer elektroniska kommunikationstjänster även på en konkurrensutsatt marknad.

Det är viktigt att denna verksamhet bedrivs på sådant sätt att det skapas så lika förutsättningar som möjligt mellan aktörerna på marknaden. En effektivare användning av nätet kan bidra till bättre förutsättningar för konkurrens på marknaden för elektronisk kommunikation och till ökad tillgång till bredband i hela landet, enligt ett pressmeddelande.

Utredningen gör bedömningen att Trafikverket ICT under vissa förutsättningar kan separeras från Trafikverket utan att driftsäkerheten i järnvägstransportsystemet försämras och föreslår:

  • Den del av Trafikverket ICT:s verksamhet som avser tillhandahållandet av kapacitet i Trafikverkets fiberoptiska kabel samt transportnära tjänster (så kallade ITS-tjänster) överförs till ett affärsdrivande verk. Detsamma gäller för den kanalisering som finns längs vissa vägar.
  • För den del av Trafikverket ICT:s verksamhet som omfattar kontorsnära tjänster lämnas inget förslag. Det är upp till Trafikverket att besluta om hur försörjningen av dessa tjänster ska hanteras utifrån ett effektivitetskrav.

Trafikverkets anslutningsnät, det vill säga anslutningar från teknikhus ut till signalsystem, baliser, växlar med mera, ska enligt förslaget inte ingå i en separering. Detsamma gäller för teknikhusen som sådana och teleteknisk utrustning för MobiSIR-systemet (Trafikverkets GSM-R-nät), som är tydligt järnvägsspecifik och starkt integrerad i järnvägsanläggningen.

Det affärsdrivande verket ska prioritera järnvägens behov så att driftsäkerheten för järnvägstransporter inte försämras.

Staten är stor ägare av bredbandsnät och betydande aktör på marknaden genom Trafikverket, Teracom AB och affärsverket Svenska Kraftnät. Utredningen föreslår att en statlig utredning tillsätts med uppdrag att analysera och ge förslag på hur de statliga fibernät som i dag ägs av Trafikverket, Teracom AB och affärsverket Svenska Kraftnät ska samordnas till stöd för regeringens bredbandsstrategi.

– Genom att sammanföra de olika bredbandsnät som staten äger till en organisation skapas bättre förutsättningar för att aktivt medverka till att förverkliga regeringens bredbandsstrategi, säger Åke Hedén.

Comments are closed.