Tio stora utmaningar för Göteborg

Även om det går bra för stora delar av Göteborgsregionens näringsliv finns stora utmaningar att hantera. Tillväxten riskerar att avstanna om inte olika beslutsfattare drar rätt slutsatser av tio stora utmaningar. Det konstaterar Business Region Göteborg i sin nya rapport Näringsliv och tillväxt 2016.

08gbg01

År 2016 spås bli ännu ett bra år för Göteborgsregionen. Regionen är på väg in i en högkonjunktur och står sig gott i både nationella och internationella jämförelser –  bland annat ökar varuexporten kraftigt, och arbetslösheten i Göteborgsregionen är lägre än den i Stockholmsregionen för första gången i modern tid. Men det positiva läget kan snabbt ändras.

– Vi är en välbeställd region, men risken finns att vi tappar i konkurrenskraft och välfärd och får problem längre fram, säger Henrik Einarsson, etableringschef Business Region Göteborg och en av rapportens författare.

Därför listar rapporten tio viktiga utmaningar som regionen bör fokusera på. En av dem är att stärka regionens ekonomiska styrka på lång sikt i förhållande till omvärlden. En annan att skapa förutsättningar för en bred kompetensförsörjning. Ytterligare en är att planera för tillväxt. Göteborg har ett ansvar som tillväxtregion att vara väl förberedd.

– Tusen miljarder ska investeras i regionen. Då måste vi säkra planering för och skapande av nya bostäder, tillräckligt med arbetsplatser och en väl fungerande infrastruktur.

Listan med utmaningar bygger på analys av officiell statistik och har tagits fram i samarbete med Business Region Göteborgs branschexperter. Insatserna behövs överallt; Henrik Einarsson påpekar att det inte går att fokusera på en utmaning i taget. Samtliga tio behöver upp på agendan. Målet är att listan ska fungera som ett gemensamt underlag för olika aktörers kommande tillväxtstrategier i regionen.

– Det offentliga, företagen och universiteten måste ha samma bild och samma mål så att intressekonflikter kan undvikas. Vi hoppas att rapporten ska leda till en insikt om vad som krävs för att utveckla Göteborgsregionen.

10 utmaningar för fortsatt tillväxt
1. Öka regionens produktivitet – fler företag med växande värden samt satsningar på utbildning, infrastruktur och FoU.

2. Stärka arbetsmarknadsregionen och kärnan – bättre pendlingsmöjligheter och ett förtätat Göteborg.

3. Öka delaktigheten på arbetsmarknaden – skapa fler jobb och mer plats för utrikes födda.

4. Stärka FoU-resurser – satsa på teknik och life science samt utveckla samverkan mellan näringsliv, kommun och akademi.

5. Planera för tillväxt – skapa förutsättningar för nya bostäder och arbetsplatser.

6. Stärka regionens internationella position och tillgänglighet – öka tillgängligheten via flyg, tåg och båt.

7. Skapa förutsättningar för fler växande små och medelstora företag – göra plats för nya idéer, innovationer och tillväxtmöjligheter.

8. Förbättra kompetensförsörjningen – attrahera och behålla kompetens och utbilda rätt för framtiden.

9. Möta klimatutmaningen – ta till vara tillväxtpotentialen i miljösmarta lösningar.

10. Förbättra företagsklimatet – se över kommunernas service för att höja företagens nöjdhet.

Näringsliv och Tillväxt 2016 är en analys av näringslivsklimatet och tillväxten i Göteborgsregionen (13 kommuner) samt en genomgång av tio utmaningar som regionen står inför när fortsatt tillväxt ska säkerställas. Den riktar sig till beslutsfattare i regionen, och målet är att ge en övergripande bild av styrkor och svagheter i jämförelse med Sveriges övriga storstadsregioner.
Rapporten finns för nedladdning på: Nyheter och rapporter från Business Region Göteborg.

Comments are closed.