Telenor kommenterar koppardom

PTS prisreglering av kopparhyra för 2008 underkänns av kammarrätten. Det upprör Telenor Sverige.

Att kammarrätten än en gång underkänner utformandet av en för telekombranschen fundamental spelregel är en tung förlust för tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) men som enskilda operatörer tvingas betala. Domen förstärker den regulatoriska osäkerheten på marknaden och understryker behovet av krafttag från myndigheten för att komma till rätta med bristerna i tillsynsarbetet, skriver Telenor Sverige i ett pressmeddelande.

Den 19 mars meddelade kammarrätten att den underkänner delar av prisregleringen av hyra av kopparnät, det vill säga det pris som utmanaroperatörer betalar till den dominerande aktören Telia för att kunna leverera bredbandstjänster i Telias kopparnät. Domstolens beslut innebär att Telia retroaktivt kan begära ett högre pris av de operatörer som hyrt in sig på Telias kopparnät. Efter att samma domstol i juli 2010 underkände en liknande reglering för prisnivåerna för 2007 höjde Telia i efterhand priset, vilket ledde till ökade kostnader för Telenor i storleksklassen 100 miljoner kronor, rapporterar Telenor.

–Att tillsynsmyndigheten på nytt får bakläxa i domstol visar med all tydlighet att regleringen av telekommarknaden inte fungerar. I en bransch där priserna regleras av staten måste vi kunna räkna med att spelreglerna inte gång på gång ändras i efterhand. Hur ska vi kunna genomföra omfattande investeringar när vi inte kan räkna med att PTS beslut står sig? säger Lars-Åke Norling, vd för Telenor Sverige.

I och med denna dom har samtliga konkurrensfrämjande tillsynsbeslut som överklagats sedan 2008 rivits upp, vilket lett till att det råder stor osäkerhet på den svenska telekommarknaden. I juli 2010 underkändes till exempel 2007 års reglerade priser för kopparhyra och ett år senare underkände kammarrätten PTS reglering av samtrafikavgifter, det vill säga priset en operatör har rätt att ta för att låta andra operatörers kunder ringa i ens nät. I praktiken innebar detta att de priser som gällt sedan 2008 upphörde att gälla, vilket skapat stor osäkerhet för operatörerna.

– Vi har länge påpekat att PTS måste komma till rätta med bristerna i sitt tillsynsarbete men de signaler om åtgärder vi hittills sett kan inte anses tillräckliga. Detta aktualiserar på nytt de slutsatser och åtgärdsförslag som PWC och Mannheimer Swartling tog upp i sin granskning från förra året och behovet av den åtgärdsplan som regeringen aviserat, säger Lars-Åke Norling.

Konsultföretaget PWC och advokatbyrån Mannheimer & Swartling granskade 2011 den svenska telemarknaden och fann att den präglas av stor osäkerhet kring regulatoriska frågor. Rapporten innehöll ett antal förslag på hur regleringen skulle kunna förbättras, bland annat genom förenklad prisreglering och ökad transparens, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.