Stark tillväxt för Net Insight

Net Insight ökade sin omsättning för tredje kvartalet med drygt trettio procent jämfört med samma period förra året. Företaget har också tecknat ett stort avtal inom 5G-synkronisering.

– Q3 är intäktsmässigt det starkaste kvartalet sedan Q2 2019 och omsättningen i perioden om 101 MSEK överstiger motsvarande kvartal föregående år med drygt 30% och med 13% jämfört med motsvarande period 2019, säger Crister Fritzson, vd på Net Insight. Samtliga regioner överträffade föregående års försäljning och bidrar till ökningen liksom ökad försäljning för Aperi-portföljen. Avtalet inom 5G-synkronisering om 220 MSEK tecknat med Türk Telekom gjordes efter rapportperiodens utgång.

Netttoomsättningen uppgick till 100,8 MSEK (77,2), en ökning med 30,6% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutor var ökningen 34,1%. Rörelseresultatet uppgick till 11,8 MSEK (-4,1), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 11,7% (-5,3). Exklusive valutakursdifferenser om -0,2 MSEK (0,1) uppgick rörelseresultatet till 12,0 MSEK (-4,2).

Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 10,1 MSEK (-3,9) och för koncernen, inklusive avyttrad verksamhet, till 10,1 MSEK (-5,9). Resultat per aktie efter utspädning för koncernen uppgick till 0,03 SEK (-0,02).

Comments are closed.