Stabil försäljning för Mycronic

Orderingången för Mycronic uppgick under andra kvartalet i år till 1 203 (1 002) MSEK, en ökning med 20 procent. Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 1 273 (1 064) MSEK.

Baserat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 10 procent. Rörelseresultatet uppgick till 224 (241) MSEK och rörelsemarginalen var 18 (23) procent. Resultatet per aktie uppgick till 1,79 (1,84) SEK

För halvåret januari till juni uppgick orderingången till 2 644 (2 030) MSEK, en ökning med 30 procent. Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 2 408 (2 355) MSEK. Baserat på oförändrade valutakurser minskade nettoomsättningen med 6 procent. Rörelseresultatet uppgick till 429 (739) MSEK och rörelsemarginalen var 18 (31) procent.

– Orderingången och nettoomsättningen var relativt stabil i lokala valutor under andra kvartalet, säger Anders Lindqvist, VD och koncernchef. Med stöd av positiva valutaeffekter och förvärv ökade båda med 20 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

– High Flex, High Volume och Global Technologies uppvisade en ökad nettoomsättning, medan Pattern Generators nettoomsättning minskade. Rörelseresultatet var 224 MSEK med en rörelsemarginal på 18 procent, där samtliga divisioner uppvisade tvåsiffrig rörelsemarginal. Minskningen jämfört med föregående år förklaras huvudsakligen av den tidigare kommunicerade förändringen av försäljningsmix i koncernen, där Pattern Generators andel av den totala nettoomsättningen minskar, men där även High Volume under andra kvartalet hade en mycket utmanande jämförelseperiod.

– Styrelsens bedömning kvarstår att nettoomsättningen för 2022 kommer att vara i nivån 5 miljarder kronor baserat på valutakurser vid utgången av 2021. Till följd av produktmixen i offentliggjorda order inom Pattern Generators med leverans 2022, förväntas koncernens rörelsemarginal vara strax över det långsiktiga finansiella målet på >15 procent.

– I juni beslutade styrelsen i Mycronic att utvärdera möjligheten att börsnotera Axxon, kärnan i division High Volume, på STAR-marknaden på Shanghaibörsen och upplåta en minoritet av aktierna till handel. Axxon har utvecklats mycket framgångsrikt sedan Mycronics förvärv 2016. En årlig nettoomsättningstillväxt på 39 procent, med god lönsamhet, har fört Axxon till en marknadsledande position inom dispensering för elektronikindustrin. En notering skulle stärka Axxons varumärke och position som världsledare inom elektronikdispensering och underlätta för bolaget att nå sin fulla potential. Om det är genomförbart, skulle börsnoteringen kunna ske under 2024.

– Fotomaskmarknaden för både halvledare och bildskärmar har varit god under andra kvartalet, även om kriget i Ukraina och nedstängningar i Kina skapar en osäkerhet kring investeringsbeslut. I Kina har myndigheterna meddelat att de fortsatt ämnar stimulera halvledarindustrin, vilket skulle vara positivt för Pattern Generators. Divisionen erhöll under andra kvartalet inga order på maskritare, samtidigt som man levererade 5 SLX-system.

– Inom High Flex har kvartalet kännetecknats av fortsatt god efterfrågan trots rådande omvärldssituation. Framför allt Europa men även Nordamerika har haft en stark marknadsutveckling, medan Kina har varit svagt till följd av nedstängningarna. Inom High Flex marknad finns en trend där produktion av elektronik flyttas till Nordamerika och Europa. Vi är med vårt produkterbjudande och geografiska närvaro väl positionerade för denna utveckling och High Flex håller på att öppna en enhet i Mexiko, som förväntas vara igång i slutet av året.

– För High Volume var efterfrågan från leverantörer till elbilsindustrin stark. De påverkades inte i någon större utsträckning av nedstängningarna i Kina, eftersom underleverantörerna som levererar elektronikkomponenter till elbilstillverkarna även har produktion i exempelvis Taiwan, Vietnam och Mexiko. Ytmonteringsindustrin, som levererar komponenter för konsumentelektronik har påverkats av nedstängningarna. Konsumentelektronikindustrin förväntas dock återhämta sig under andra halvåret, givet att nedstängningarna lättar.

– Inom Global Technologies har marknaden för elektrisk testning av kretskort och substrat visat en stark utveckling i Asien, medan Europa och USA varit något svagare. Ingen avmattning har noterats i Kina, trots nedstängningarna. Inom die bonding har efterfrågan varit god, även om flera av de stora datacenter- och molntjänstoperatörerna annonserat anställningsstopp under kvartalet.

– Jag kan med tillfredsställelse konstatera att vi genom fortsatt hårt arbete även under andra kvartalet lyckats hantera utmaningarna kring komponentförsörjning och transporter och i stort lyckats leverera vår produktionsutrustning till kunderna enligt plan. Vi har hittills även lyckats hantera den ökande inflationen. Med en stark balansräkning och en nettokassa på 505 MSEK står vi väl rustade att möta framtida utmaningar och möjligheter.

Comments are closed.