Bra tillväxt för NOTE

Under andra kvartalet i år ökade NOTE sin försäljning med 40% till 898 (642) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 24%. Rörelseresultatet ökade med 39% till 83 (60) MSEK.

Rörelsemarginalen uppgick under perioden till 9,3% (9,3%) och resultatet efter finansnetto ökade med 22% till 72 (58) MSEK. Resultatet efter skatt ökade med 24% till 59 (47) MSEK, vilket motsvarar 2,02 (1,66) SEK/aktie.

För halvåret januari-juni ökade försäljningen med hela 50% till 1 719 (1 144) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 29%. Rörelseresultatet ökade med 60% till 159 (100) MSEK.

Rörelsemarginalen ökade med 0,6 procentenhet till 9,3% (8,7%) och resultatet efter finansnetto ökade med 47% till 141 (96) MSEK. Resultatet efter skatt ökade med 47% till 115 (78) MSEK, vilket motsvarar 3,98 (2,75) SEK/aktie.

– Q2 var ett rekordkvartal med vår högsta omsättning hittills och en stark rörelsemarginal, trots utmaningar på både material- och valutamarknaderna, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

– Strax efter halvårsskiftet genomförde vi ett expansivt förvärv av svenska Dynamic Precision Solutions AB. Bolaget utvecklas starkt och förväntas omsätta drygt 140 MSEK för helåret 2022 med en rörelsemarginal i linje med NOTEs. Verksamheten drivs i hyrda lokaler om drygt 5 000 m², vilket påtagligt ökar produktionskapaciteten i Sverige som är NOTEs största hemmamarknad.

– Vi förväntar oss fortsatt en mycket stark marknadsutveckling och ligger väl i linje med vårt mål att senast 2025 nå en försäljning om 5 miljarder SEK. Vårt orderläge är fantastiskt bra och vi förväntar oss en försäljning om minst 3,6 miljarder SEK för helåret 2022 motsvarande en tillväxt för helåret om 35%. För andra halvåret motsvarar det en tillväxt om 25%. Vi ser fortsatt fram emot ökat rörelseresultat och stärkt rörelsemarginal.

Comments are closed.