Semcon säljer Zpider till Enfo Oyj

Semcon säljer 100 procent av Semcons ägande i bolagen Zipper AB, Zystem Solutions by Semcon AB, Zingle by Semcon AB, Zuite AB och Semcon Innovation AB. Köpare är det finska IT-företaget Enfo Oy. Avtalet undertecknades den 31 december. För att genomföra försäljningen skall vissa villkor vara uppfyllda. Transaktionen beräknas vara avslutad senast i slutet av februari genom en kontantaffär. Efter reglering av gamla tilläggsköpeskillingsavtal och kostnader i samband med försäljningen beräknas Semcons nettolåneskuld att minska med cirka 275 Mkr.
Försäljningen av Zpider-bolagen, som är verksamma inom IT-sektorn, är en naturlig följd av förflyttningen mot Semcons kärnområden, mot produktutveckling och informationslösningar. Efter försäljningen av Zpider ser Semcon inget behov av att genomföra någon nyemission för att finansiera förvärven av IVM Automotive i Tyskland och Caran AB i Sverige.
Semcon kommer i bokslutskommunikén för 2007 den 21 februari 2008 mer i detalj presentera effekterna av försäljningen.
Semcon  har 3900 medarbetare och finns idag i 15 länder på fem kontinenter. Semcon omsätter på årsbasis cirka 3,4 miljarder kronor (2006) och är noterat på Stockholmsbörsens nordiska lista.

Comments are closed.