Rekonstruktionen av Obducat AB upphör

Högsta domstolen beslutade den 21 juni 2012 att inte meddela prövningstillstånd för den överklagan av hovrättens beslut i mål avseende deltagande i ackordsförhandling som inlämnades den 4 juni 2012. Högsta domstolen meddelar därmed att hovrättens beslut står fast.

Därmed vinner tingsrättens beslut, fattat den 3 april 2012, laga kraft vilket innebär att rekonstruktionen i Obducat AB upphör och att bolaget återgår till normal drift. Som tidigare meddelats fastställdes ackordsnivån genom tingsrättens beslut till 25 procent. Utbetalning av ackordslikviden, som motsvarar cirka 3 miljoner kronor, skall ske 60 dagar efter det att tingsrättens beslut vunnit laga kraft vilket är den 20 augusti 2012.

Vidare, som en konsekvens av att tingsrättens beslut om offentligt ackord vinner laga kraft kommer de efterställda konvertibellånen 2008/2011 samt 2011/2014 att skrivas av då återbetalning inte längre är möjlig i enlighet med lagen om företagsrekonstruktion.

Ackordet uppges medföra en positiv påverkan på det egna kapitalet med cirka 25 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.