PTS skärper reglerna för 900 MHz-bandet

Med ny användning och med ytterligare en aktör i 900 MHz-bandet ökar risken för störningar på tågsystemet GSM-R. PTS har beslutat att bördan för att hantera störningar ska delas mellan användare av tågsystemet GSM-R och tillståndshavarna i 900 MHz-bandet.

Bakgrunden till de nya tillståndsvillkoren är att kommunikationsmyndigheten PTS i mars 2009 beslutade om förändringar i 900 MHz-bandet. Beslutet överklagades men vann laga kraft tidigare i år. Beslutet gällde både teknikneutrala villkor och fördelningen av frekvenser i bandet. Beslutet om teknikneutralitet innebär att 900 MHz-bandet är öppet för andra system än GSM, i linje med EU-rättsliga beslut. Denna förändring möjliggör att 900 MHz-bandet används för exempelvis bredband.

I och med beslutet om frekvensfördelning tilldelade PTS också den nedre delen av 900 MHz-bandet, som tidigare stått tomt, till en ny tillståndshavare (HI3G). Detta utrymme ligger intill Trafikverkets frekvenser för GSM-R, ett system som används på tåg. Med tanke på att den nya användningen – till exempel bredband och den nya tillståndshavaren i nedre delen av 900 MHz-bandet – medför risk för störningar på GSM-R-nätet ska PTS redan i beslutet 2009 aviserat att tillståndsvillkoren skulle kunna komma att skärpas, vilket nu alltså sker.

PTS arbetar för att frekvenser inte ska stå tomma och att de ska utnyttjas effektivt. Men när en ny användning hamnar intill en befintlig uppstår risk för störningar. Tillståndshavare måste vara beredda på att det finns eller kan komma frekvensgrannar och att man då måste samexistera med dessa, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

I sådana fall är det viktigt att göra avvägningar om hur de olika tillståndshavarna kan dela bördan för de åtgärder som måste genomföras för att avhjälpa eventuella störningar.

PTS påbörjade därför, redan när beslutet om 900 MHz-bandet togs för två år sedan, en dialog med Transportstyrelsen och de andra tillståndshavarna i bandet för att finna en samförståndslösning kring skyddskraven. Dialogen rörde tekniska regler och begränsningar för tillstånden i 900 MHz-bandet. En samförståndslösning kom enligt PTS dock inte till stånd och myndigheten har nu beslutat om nya tillståndsvillkor där de tekniska reglerna skärpts. Förslaget innebär att bördan för att hantera störningar ska delas av parterna.

Comments are closed.