Powerbox och Global Compact

Powerbox publicerar sin 2018 Communication On Progress rapport som deltagare i Förenta Nationernas Global Compact. Communication on Progress (COP) är ett årligt offentliggörande där företaget informerar intressenter om sitt arbete med implementering av de tio principerna i FN:s Global Compact.


Bild: PRBX/iStock/RomoloTavani

I detta sin första Communication on Progress rapport beskriver Powerbox sina aktiviteter för kontinuerligt fördjupad integration av FN:s Global Compacts tio principer in i företagets affärsstrategi, kultur och dagliga verksamhet. Som ett led i sin strategi för ESG (Environment, Social, Governance – miljö, socialt, styrning) har företaget implementerat och förstärkt processer som garanterar respekt för mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljö och arbete mot korruption.
– Powerbox bekräftar på nytt sitt stöd för de tio principerna i FN:s Global Compact inom områdena mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljö och arbete mot korruption, säger Martin Sjöstrand, CEO vid Powerbox. Vi är också engagerade i att dela med oss av informationen med våra intressenter genom våra normala kommunikationskanaler.

Mänskliga rättigheter – Powerbox genomför utbildning för medarbetare med uppföljning som del av den årliga utvärderingen med medarbetarna. Företaget har också infört Powerbox Supplier Handbook, med fokus på leverantörens engagemang och skyldigheter avseende mänskliga rättigheter, inklusive uppföljande granskning.

Rättigheter i arbetslivet – Powerbox lägger stor vikt vid kultur och tydlighet, och bästa praxis genomförs inom hela gruppen för transparens och effektivitet. Medarbetarmöten för att dela information om företaget och verksamheten genomförs regelbundet, och därutöver även vid speciella händelser. Samtliga medarbetare har tillgång till företagets Intranet, inklusive möjlighet att publicera, för att dela med sig av nyheter, saker av intresse, yttranden eller annat. Företagets VD (CEO) och övriga ledningsgruppen tillämpar en öppen-dörr-filosofi gentemot samtliga medarbetare.

Miljö – Powerbox arbetar hårt med att minimera sin negativa miljöpåverkan och strävar samtidigt efter att maximera den positiva. En integrerad del i det arbetet är att inkludera FN:s Global Compacts tio principer i vårt arbetssätt och i vår företagsfilosofi. Ett exempel på vårt engagemang för FN:s Sustainable Development Goals är vårt pågående stöd till Vi-Skogen, en svensk biståndsorganisation som arbetar för minskad fattigdom och förbättrad miljö genom plantering av träd, Agroforestry.
– Sedan 2017 har vi stött Vi-Skogen, en biståndsorganisation som arbetat med trädplantering och bekämpning av fattigdom i Ostafrika under mer än 35 år, säger Patrick Le Fèvre CMO/CCO och ESG-ambassadör hos Powerbox. Förra året planterade man mer än fem miljoner träd, med en avsevärd positiv effekt för både bekämpning av fattigdom och miljöförbättring. Som en del av vårt FN Global Compact engagemang, genom vårt samarbete med Vi-Skogen och deras Agroforestry, stödjer vi Support Development Goal nr 15 (Life on Land), samt även mål nr 1(No povertry), nr 2 (Zero hunger) och nr 13 (climate action).

Anti-korruption – Powerbox utbildar sina medarbetare anpassat till företagets riskprofil och medarbetarnas respektive ansvar. Vi har även ett ”whistleblower” larmsystem för situationer med misstanke om korruption eller mutor.

Comments are closed.