PartnerTech förändrar

En svag resultatutveckling i fjärde kvartalet ger PartnerTech ett rörelseresultat nära noll men ett nytt åtgärdsprogram för förbättrad lönsamhet väntas successivt ge positiva effekter under nästa år. En personalreduktion på närmare 150 anställda, i huvudsak inom enheter i Sverige, Finland och England, blir en följd av åtgärderna.

Vikande efterfrågan väntas leda till ett rörelseresultat nära noll i det fjärde kvartalet. Ett åtgärdsprogram vidtas för att anpassa kostnaderna till den lägre försäljningen och för att effektivisera verksamheten. Åtgärderna väntas successivt ge positiva resultateffekter under nästa år. Det fjärde kvartalet kommer också att belastas av engångskostnader om totalt 50 MSEK. För hela 2007 beräknas rörelseresultatet, inklusive engångskostnaderna, uppgå till 20 MSEK och omsättningen till drygt 2,6 miljarder SEK.

Efter flera år av kraftig tillväxt och flera förvärv finns det behov av konsolidering och effektivisering av verksamheten för att uppnå synergier och skalfördelar. Det beslutade åtgärdsprogrammet innebär en anpassning av verksamheten till nuvarande volymer samt att processer och kompetensområden tydliggörs. En personalreduktion om närmare 150 anställda, i huvudsak inom enheter i Sverige, Finland och England, blir en följd av åtgärderna. Det totala åtgärdsprogrammet beräknas ge en besparing om 100 MSEK på helårsbasis. Effekten på rörelseresultatet förväntas öka successivt från andra kvartalet och nå full effekt under det fjärde kvartalet 2008.

Rörelseresultatet under det fjärde kvartalet i år kommer som tidigare nämnts dessutom belastas med engångskostnader om totalt 50 MSEK. De underliggande orsakerna till dessa kostnader är nedskrivning av lager, förråd och kundfordringar. Även kostnader för det nyligen genomförda VD-skiftet och nedskrivning av goodwill för den finska verksamheten är hänförliga till engångskostnaderna.

"De beslutade aktiviteterna är nödvändiga och kommer att ytterligare stärka och renodla vårt affärskoncept. Genom denna anpassning och fokusering på våra operativa processer och strukturer stärker vi vår position som en av de ledande kontraktstillverkarna i Europa" säger PartnerTechs tillförordnade koncernchef Rune Glavare.

Comments are closed.