Obducat till First North

Efter finansinspektionens beslut att återkalla börstillståndet för Nordic Growth Market NGM har Obducats styrelse beslutat att initiera processen för att åstadkomma notering av bolagets B-aktier på First North, som drivs av NASDAQ OMX.

Noteringen avses ske i First Norths nya, särskilda segment för bolag med uttalad avsikt att i närtid noteras på OMX Nordiska Börs Stockholm. I samband med noteringen på First North avses processen initieras för att, inom en tolvmånadersperiod, åstadkomma upptagande till handel av bolagets B-aktier på OMX Nordiska Börs Stockholm.

Comments are closed.