Nya utlysningar för samverkan mellan forskare och näringslivet

KK-stiftelsen ger landets högskolor och nya universitet möjlighet att söka medel för forskning och utbildning inom fem program.

– Våra krav på hög kvalitet i projekten och samverkan med näringslivet skapar både akademiskt lyft och stärkt konkurrenskraft, säger Ulf Hall, tillförordnad vd för KK-stiftelsen.
Stiftelsens för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, finansierar forskning och utbildning på minst avancerad nivå, som bidrar till att strategiskt bygga kompletta och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer på lärosätena.
– Näringslivet ska medverka till ett lika stort värde som KK-stiftelsen går in med, och därmed kommer också projekten att stärka landets konkurrenskraft, säger Ulf Hall.
Följande fem utlysningar finns nu tillgängliga att söka:

Forskningsprofiler
Ger lärosätena möjlighet att tillsammans med näringslivspartners utveckla ett utpekat strategiskt viktigt forskningsområde under åtta år, med god potential att bli internationellt framstående. KK-stiftelsen investerar upp till 48 miljoner kronor per profil, näringslivet minst lika mycket i form av eget deltagande i profilen.
– Detta är vår största programform, säger Stefan Östholm, verksamhetschef på KK-stiftelsen. Lärosätena får utveckla och befästa en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil, samtidigt som medverkande företag stärker sina konkurrensfördelar.
I dagsläget pågår 16 forskningsprofiler runt om i landet som KK-stiftelsen finansierar. Dessa är inom områden som framtidens energi; semantiska robotar; tillämpade intelligenta system; virtuella fabriker; samspelet mellan kost, tarm och hjärna; tjänsteinnovationer; samt nya lösningar för hållbar användning av kemikalier. Varje profil omfattar forskning motsvarande 75 – 100 miljoner kronor.

Synergi
Stöd för flera forskningsprojekt vilka tillsammans adresserar en gemensam kärnfråga som också är relevant för näringslivet. Stödet från KK-stiftelsen omfattar upp till 12 miljoner kronor under 3 – 4 år.
– Med Synergi kan lärosätena knyta samman mindre forskningsmiljöer kring komplexare frågeställningar tillsammans med relevant kompetens i näringslivet, och bidra till att bygga starkt profilerade kunskapsmiljöer som samproducerar forskning och utbildning med näringslivet, säger Mats Waltré, programansvarig på KK-stiftelsen.
KK-stiftelsen har hittills beviljat medel till 27 Synergiprojekt, vars sammanlagda omfattning inklusive näringslivets medverkan uppgår till cirka 700 miljoner kronor. Därutöver har lärosätena själva bidragit med knappt 100 miljoner kronor. Därmed skapas mycket goda förutsättningar för ett lärosäte att utveckla en bas för en fortsatt konkurrenskraftig profil.

Expertkompetens
Lärosätena ges tillsammans med näringslivet möjlighet att utveckla utbildningar på avancerad nivå för yrkesverksamma. Stiftelsens stöd omfattar upp till 3 miljoner kronor för steg 1, som innebär att man analyserar näringslivets kompetens- och utvecklingsbehov och matchar detta mot lärosätenas starka forskningsmiljöer, och därefter påbörjar en utbildningsverksamhet. För steg två kan lärosätena söka väsentligt större stöd, vilket möjliggör för dessa att positionera sig som ledande akademisk samarbetspartners till företag inom relevanta branscher.
– Näringslivet får genom akademin tillgång till djup kompetens och internationell utblick i dessa skräddarsydda utbildningar, samtidigt som lärosätena får möjlighet att säkra relevansen i sina kurser och sin inriktning, säger Olle Vogel, programansvarig på KK-stiftelsen.
NU – Nätbaserad utbildning för internationell positionering
Programmet ger stöd till utveckling av nätbaserade spetsutbildningar på avancerad nivå och forskarnivå, med inriktning som svarar mot behov i näringslivet.
– Det blir ett sätt för svenska lärosäten att via nätutbildning positionera sin forskningsinriktning och konkurrera på den nationella och internationella arenan, säger Ulf Hall, tf vd på KK-stiftelsen.

Avans
Programmet ger lärosätena möjlighet att utveckla utbildningsprogram på avancerad nivå. Utbildningen ska tas fram i samverkan med näringslivet, så att forskningsområdena kan knytas samman med viktiga utvecklingsområden för näringslivet. Medlen från KK-stiftelsen uppgår till maximalt 2 miljoner kronor, och ska användas för att utveckla magister- eller masterprogram, eller utgöra nya inriktningar i utbildningar med yrkesexamen.
– Avans stärker den forskningsnära utbildningen, och bidrar till näringslivets kompetensförsörjning på avancerad nivå, säger Olle Vogel, programansvarig.
Samtliga projekt ska bidra till att bygga profilerade kunskapsmiljöer som samproducerar forskning och utbildning med näringslivet. Ansökningarna kommer därefter att bedömas utifrån fyra kriterier: Vetenskaplig kvalitet; Nytta för näringslivet; Resultat och effekter; samt Genomförande.
Utlysningarna vänder sig till Sveriges 16 nya universitet och högskolor och specialhögskolorna Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan, samt Stockholms konstnärliga högskola.

Comments are closed.