Nya regler för leksaker

Den 20 juli 2011 började Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter om leksakers elektriska egenskaper att gälla baserad på den nya lagen om leksaker. Från och med idag kommer även leksaker att omfattas av verkets tillsynsarbete.

Nya föreskrifter
Myndighetens nya föreskrifter, ELSÄK-FS 2011:1, reglerar leksakernas elektriska egenskaper. Exempelvis ska spänningsförande delar inte gå att komma åt, skyddshöljen och liknande ska inte lossa av ett barn som leker. Leksakerna ska heller inte bli så varma att de riskerar att ge brännskador eller orsaka brand.

Elsäkerhetsverket ny tillsynsmyndighet

Med den nya lagen kommer Konsumentverket inte längre vara ensam om tillsynen för leksaker utan även Elsäkerhetsverket och Kemikalieinspektionen får tillsynsansvar för leksaker på marknaden.

– Det är tillverkaren som ansvarar för att leksaken uppfyller de olika säkerhetskraven så det är viktigt att du som konsument kontrollerar att den är CE-märkt. CE-märket visar att tillverkaren intygar att, i det här fallet leksaken, är godkänd enligt de lagar och regler som gäller inom EU. När vi gör marknadskontroll köper vi in produkter som vi sedan testar och den vanligaste bristen är felande dokumentation. Det ska alltid finnas en bruksanvisning på svenska som följer med den elektriska produkten, säger Katarina Olofsson vid Elsäkerhetsverket.

Marknadskontroll
Elsäkerhetsverket köper in och provar cirka 350 produkter varje år. De flesta inköpen sker i butiker vilket ger tillfälle att inspektera betydligt fler produkter än vad som köps in. Uppskattningsvis kontrolleras cirka 6 000 produkter per år. När en elektrisk produkt köps in för att testas finns det oftast redan misstanke om brister. Myndigheten driver även tillsynsprojekt där exempelvis en typ elektriska produkter granskas närmre. 

EU-direktiv

Lagen baseras på ett EU-direktiv, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet, och verkar för att leksaker inte får innebära risker för personers hälsa eller säkerhet.

Comments are closed.