Ny EMC-standard för säkra system

Den nya standarden SS-EN 61000-6-7 gäller för elektrisk och elektronisk utrustning för system med betydelse för säkerheten, enlig den kända IEC 61508 eller de standarder för särskilda sektorer som bygger på densamma.

Syftet med standarden är enligt SEK Svensk Elstandard att definiera immunitetsfordringar för utrustning vad gäller kontinuerliga och transienta störningar, både ledningsbundna och påstrålade, inklusive elektrostatiska urladdningar. Fordringarna gäller bara för säkerhetsrelaterade funktioner.

Standarden vänder sig framförallt till tillverkare som vill kunna hävda att utrustning med säkerhetsfunktion har tillfredsställande immunitet mot elektromagnetiska störningar. Den bygger på principerna i IEC 61000-6-2, beskriver villkor för godkännande, anger erforderliga nivåer och hänvisar beträffande mätningarna till standarder i serien IEC 61000-4 (SS-EN 61000-4).

Med villkor för godkännande menas här vilka avvikelser från normalt beteende som man kan godta, när utrustningen utsätts för störningar. För säkerhetstillämpningar utgår man från villkoret DS (”defined state”). Detta definieras som att de funktioner hos provföremålet som används i säkerhetstillämpningar antingen håller sig inom specificerade gränser eller att det påverkas tillfälligt eller permanent, på ett tydligt sätt och så att ett definierat tillstånd (DS) kvarstår eller uppnås inom en angiven tid. Sådana definierade tillstånd ska ingå i utrustningens konstruktion och vara angivna i förväg. Om provföremålet hamnar i ett odefinierat läge, har det inte klarat provningen.

Den internationella standarden IEC 61508 (i flera delar, i Sverige SS-EN 61508) med fordringar funktionen hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska system är en generell standard. Inom olika tillämpningsområden finns särskilda standarder som bygger på denna. T ex finns för säkerhetskritiska system för processindustrin serien SS-EN 61511, för maskiner finns SS-EN 62061, för programmerbara styrsystem SS-EN 61131-6, för gasdetektorer SS-EN 60079-29-3 och SS-EN 50402. Alla dessa, utom den sista, är internationella standarder från IEC som antagits som europeisk standard och fastställts som svensk standard (SS) av SEK Svensk Elstandard.

Här hittar en preview av SS-EN 61000-6-7, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-7: Generella fordringar – Immunitetsfordringar på utrustning för säkerhetskritiska system i industrin.

Comments are closed.