Note visar vinst för fjärde kvartalet

Kontaktstillverkaren Note gjorde ett nettoresultat på 2 miljoner kronor under fjärde kvartalet i fjol. För helåret 2010 däremot blev resultatet efter skatt -62 miljoner kronor.

Försäljningen ökade med 37 procent från 292 miljoner kronor Q4 2009 till 367 miljoner Q4 2010.

Under året har Note genomfört vad som företaget betecknar som omfattande strukturåtgärder.  Under första kvartalet beslutades om strukturåtgärder vilket innefattande flytt och avveckling av tillverkningen i Skänninge, Sverige och Tauragé, Litauen. Dessa har nu slutförts. Därtill avvecklades även den operativa verksamheten i Gdansk, Polen planenligt vid årsskiftet. Kostnaden för dessa åtgärder och andra kostnader av engångskaraktär har belastat årets rörelseresultat med cirka -47 miljoner kronor. Åtgärderna bedöms även fortsatt leda till en positiv resultateffekt om drygt 50 miljoner kronor mätt som årstakt, meddelar Note.

Vid årsskiftet genomfördes en försäljning av Notes 50%-innehav av elektronikfabriken NOTEFideltronik i Krakow, Polen. Köpare är den tidigare partnern och hälftenägaren Zibigniew Fidelus, tillika huvudägare i den polska EMS-tillverkaren Fideltronik. Försäljningen medförde en mindre realisationsvinst under 2010 års fjärde kvartal. Vidare har en överenskommelse träffats om fortsatt produktionssamarbete. Sammantaget beräknas uppgörelsen medföra en mindre reduktion av koncernens omsättning.

Efter dessa åtgärder sker Notes volymtillverkning väsentligen i de helägda fabrikerna i Pärnu, Estland och Tangxia, Kina. Försäljning, utveckling och produktion i mindre serier sker som tidigare i Notes enheter nära kunderna – det som Note benämner som ”Nearsouringcenter” – i Sverige, Norge, Finland och England.

Comments are closed.