Note visar fortsatt positivt resultat

För tredje kvartalet i rad kan kontraktstillverkaren Note uppvisa ett positivt resultat och kassaflöde. Note har vänt en förlust för andra kvartalet 2010 på 11,4 miljoner kronor till en vinst efter skatt på 15,5 miljoner kronor för samma period i år.

Även för första halvåret i år vände Note en förlust på 55,1 miljoner kronor 2010 till en vinst på 21,4 miljoner kronor. Försäljningen ökade med 9 procent för kvartalet och 12 procent för halvåret.

Rörelseresultatet för andra kvartalet blev 23,5 miljoner kronor (-3,8) och rörelsemarginalen 7,2 procent (-3,1). Kassaflödet efter investeringar var för samma period 15,5 miljoner kronor (-54,9).

Note kommenterar siffrorna i rapporten med att omfattande strukturåtgärder är genomförda.  De under första kvartalet i fjol beslutade strukturåtgärderna innefattande flytt och avveckling av tillverkningen i Skänninge, Sverige, och Tauragé, Litauen. Dessa åtgärder slutfördes enligt plan i december 2010. Därtill avvecklades den operativa verksamheten i Gdansk, Polen, samt att det 50%-iga innehavet i elektronikfabriken NOTEFideltronik i Krakow, Polen,
avyttrades. Kostnaden för strukturåtgärderna och andra kostnader av engångskaraktär belastade fjolårets rörelseresultat för helåret med cirka -47 miljoner kronor.

Notes vd och koncernchef Peter Laveson menar att – i likhet med förra året – världsmarknaden för elektronikkomponenter kännetecknats av en besvärande bristsituation och långa ledtider för materiel. Men med stora insatser, tillsammans med kunder och leverantörer, lyckades man upprätthålla leveransförmågan på en god nivå.

Note har även fortsatt en nära bevakning av effekterna efter jordbävningskatastrofen i Japan men hittills har dock dessa haft marginell påverkan på Notes verksamhet. Laveson menar vidare att som ett resultat av förbättringsarbeten har Note – trots volymtillväxten och ett besvärligt försörjningsläge på komponentmarknaden – lyckats reducera företagets lager. Vid halvårsskiftet var lagret 18 procent lägre än i fjol vilket bidragit till en förstärkning av Notes likviditet och lönsamhet samtidigt som företaget minskat affärsriskerna i verksamheten. Kassaflödet efter investeringar under första halvåret var positivt och uppgick till 23,5 (-40,6) miljoner kronor.

Comments are closed.