Note säljer av innehav i Polen

Note har tecknat ett avtal om försäljning av företagets 50-procentiga ägarandel i elektronikfabriken NOTEFideltronik i Krakow, Polen. Köpare är den tidigare partnern och hälftenägaren Zibigniew Fidelus. Försäljningen beräknas medföra en mindre realisationsvinst under årets fjärde kvartal samt en minskning av Note-koncernens nettoskuld med cirka 10 procent. Vidare ska en överenskommelse ha träffats om fortsatt produktionssamarbete. Sammantaget beräknas uppgörelsen medföra en mindre reduktion av koncernens omsättning.

Note har under året genomfört omfattande strukturåtgärder i syfte att minska kostnaderna och öka kapacitetsutnyttjandet. Vid årsskiftet avyttrades verksamheten i Skellefteå, Sverige. Efter en flytt av tillverkning till andra enheter i koncernen avvecklades fabrikerna i Skänninge, Sverige och Tauragé, Litauen under hösten. Verksamheten i Gdansk, Polen beräknas planenligt upphöra vid årsskiftet 2010/2011. Sammantaget leder dessa besparings- och effektiviseringsåtgärder till en positiv resultateffekt om drygt 50 MSEK mätt som årstakt, skriver Note i ett pressmeddelande.

Efter dessa åtgärder sker Notes volymtillverkning främst i de helägda fabrikerna i Pärnu, Estland och Tangxia, Kina. Försäljning, utveckling och produktion i mindre serier sker som tidigare i Notes enheter nära kunderna – benämnda "Nearsouringcenter" – i Sverige, Norge, Finland och England.

– Den affär vi nu gör ligger i linje med den struktur vi vill ha inför framtiden. Genom de kraftfulla åtgärder vi vidtagit under året har vi sänkt kostnaderna och anpassat tillverkningskapaciteten till en bra nivå. Vår försäljningstillväxt är fortsatt god och vi ser med tillförsikt fram mot 2011, säger Peter Laveson, vd och koncernchef vid Note.

Comments are closed.