NOTE ökar omsättningen

NOTE ökade sin försäljning under tredje kvartalet med 22 procent jämfört med samma kvartal förra året. För perioden januari till september blev ökningen 15 procent.

För perioden juli-september ökade försäljningen med 22% till 323,6 (265,2) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 15,5 (20,1) MSEK. Om resultatet justeras för kostnader föranledda av vd-skiftet ökar rörelseresultatet till 22,5 (20,1) MSEK.
Rörelsemarginalen uppgick under samma period till 4,8% (7,6%), justerat för periodens poster av engångskaraktär uppgick rörelsemarginalen till 7,0% (7,6%).
För perioden januari-september noterades en försäljningsökning med 15% till 982,1 (850,7) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 55,8 (70,8) MSEK. Om resultatet justerat för poster av engångskaraktär under första kvartalet i fjol och för kostnader föranledda av vd-skiftet förbättrades rörelseresultatet med 7,7 MSEK till 62,8 (55,1) MSEK.
Rörelsemarginalen uppgick till 5,7% (8,3%), justerat för årets samt föregående års poster av engångskaraktär uppgick rörelsemarginalen till 6,4% (6,5%).
– Som nytillträdd VD är det glädjande att kunna presentera en stark rapport för Q3, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef. Hittills i år ökade försäljningen med 15% till 982 MSEK, ökningen låg främst på våra större kunder inom verkstadsindustrin i Sverige och Finland. Under tredje kvartalet ökade försäljningen med 22%. Orderstocken vid periodens utgång var drygt 20% högre än ifjol, vilket ger stöd åt en fortsatt positiv utveckling.
– Rensat från poster av engångskaraktär förbättrades rörelseresultatet hittills i år med 7,7 MSEK (14%) till 62,8 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,4%. För tredje kvartalet var den underliggande rörelsemarginalen 7,0%.
– Den starka tillväxten binder naturligen mer rörelsekapital. Glädjande är därför att kassaflödet under tredje kvartalet förbättrades med cirka 20 MSEK till drygt 9 MSEK. Vi står finansiellt mycket väl rustade för framtiden. Vår balansräkning är en av de starkaste i branschen med en soliditet på drygt 46% och en låg nettoskuld på 51 MSEK, vilket möjliggör fortsatta satsningar tillsammans med våra kunder.

Comments are closed.