Net Insight avyttrar Sye-verksamheten till Amazon

Net Insight har idag slutfört avyttringen av sin konsumentstreamingverksamhet Sye till Amazon för cirka 350 MSEK kontant.

Den avslutade transaktionen innebär att 100% av aktierna i det helägda dotterbolaget för Sye, som omfattar alla relevanta immateriella rättigheter och kontrakt, samt cirka 30 anställda och konsulter har överförts till Amazon. Transaktionen bedöms medföra en nettovinst om cirka 200 MSEK i det första kvartalet 2020.
Avyttringen gör det möjligt för Net Insight att öka fokus och investeringar i kärnverksamheten affärsområdet Media Networks inom B2B. Kompetenser som byggts upp under utvecklingen och lanseringen av Sye, exempelvis relaterade till virtualiserade mjukvarulösningar och molnbaserad teknik, kommer även fortsättningsvis att gynna företaget. Bland annat innebär det ökade fokuset och investeringarna accelererade insatser för att driva tillväxt i attraktiva marknadssegment som internetbaserad transport, distans-/distribuerad produktion och molnlösningar.

Comments are closed.