Mycronic på väg mot 5 miljarder

På sin kapitalmarknadsdag i Stockholm idag gav Mycronic en inblick i bolagets strategi inklusive planer för en fortsatt tillväxt, detaljer kring de två affärsområdenas utveckling och inriktning tillsammans med en beskrivning av marknadstrender och teknisk utveckling. Bolaget upprepade också de långsiktiga finansiella målen som presenterades i februari 2017:


Lena Olving, CEO & President, Mycronic

* Nettoomsättning inklusive förvärv ska uppgå till 5 miljarder kronor vid slutet av företagets affärsplan, 4 till 7 år, med 2016 som basår
* Rörelseresultatet ska överstiga 15 procent av nettoomsättningen över en konjunkturcykel
* Nettoskulden ska understiga 3 gånger genomsnittlig EBITDA beräknat över tre år
Som en del av det långsiktiga rörelseresultatmålet redovisades också att affärsområdet Assembly Solutions rörelseresultat förväntas överstiga 10 procent av nettoomsättningen över en konjunkturcykel samtidigt som affärsområdet Pattern Generators förväntas fortsätta redovisa en god marginal. Den framtida tillväxten bedöms också att i huvudsak genereras av Assembly Solutions.
– Genom ett konsekvent genomförande av vår strategi sedan 2013 är vi idag ett avsevärt starkare företag, säger Lena Olving, CEO & President, Mycronic. Vi har genomfört en rad investeringar vilka har bidragit till en stark tillväxt, orderingång och resultatförbättring. Insatserna har stärkt vår konkurrenskraft och skapat en stabil och lönsam plattform för fortsatt tillväxt. Samtidigt ser jag att vi under fortsatt lönsam tillväxt har potential att förbättra och effektivisera verksamheten i linje med vår strategi för de kommande åren.
Hon beskrev också den betydelse som Mycronics ledande förmåga att driva innovation haft och att det även fortsättningsvis kommer vara ett prioriterat område för att säkerställa att Mycronic hjälper sina kunder att effektivisera och utveckla sina verksamheter. Under presentationen bekräftade Lena Olving även utsikterna för 2018 avseende att nettoomsättningen kommer att vara i nivån 3 500 MSEK exklusive förvärv genomförda under 2018.

Comments are closed.