Micronic övervintrar inför nästa uppgång

Låga kostnader och stark likviditet skall ta Micronic genom krisen. Halvledar- respektive bildskärmsindustrin väntas investera tidigt i nästa konjunkturcykel. Micronic står förberett med färdigutvecklade produkter.

– Våra affärer påverkas naturligtvis starkt av nedgången i världsekonomin. Den kraftigt reducerade prognosen för både bildskärms- och halvledarmarknaden gör att osäkerheten framåt är stor. Efterfrågan på utrustningar för fotomasktillverkning styrs dock inte helt av samma investeringscykler som den för utrustning för volymproduktion inom dessa marknader, utan av den underliggande efterfrågan på fotomasker. Denna drivs av antalet nya konstruktioner, teknikutveckling samt etablering av nya fabriker. Vi kan alltså se investeringar i mönsterritare tidigt i en konjunkturuppgång innan övrig utrustningsindustri återhämtas. Vi har leveransberedskap och inte minst, har våra mest avancerade bildskämsritare en avsevärt högre prisnivå. Till dess att utrustningsmarknaden återvänder är det alltså av yttersta vikt att vi fortsätter reducera kostnader och värnar om vår starka likviditet, som i ett scenario där nya affärer dröjer, ger oss en god handlingsfrihet väl igenom 2009, säger Sven Löfquist, vd och koncernchef för Micronic Laser Systems AB.
Ur koncernens rapport för fjärde kvartalet 2008 samt helårsrapporten för 2008 framgick att orderingången under 2008 uppgick till 378 (634) MSEK, varav under fjärde kvartalet 148 (136) MSEK. Nettoomsättningen uppgick under 2008 till 569 (523) MSEK, varav under fjärde
kvartalet 334 (225) MSEK.
Rörelseresultatet uppgick för 2008 till -37 (-291) MSEK. Efter skatt var rörelseresultatet -31 (-207) MSEK för 2008.
Under fjärde kvartalet 2008 uppgick rörelseresultatet till 125 (-42) MSEK. Här ingår dock jämförelsestörande poster, bestående av realisationsvinst från försäljningen av fastigheten i Täby om 98 MSEK samt nedskrivningar av lager och omstruktureringskostnader om -83 MSEK.
Orderstocken var vid årets utgång 224 MSEK exklusive service, att jämföra med 332 MSEK för 2007.
För att minska kostnaderna har Micronic reducerat konsultutnyttjandet med ett 40-tal personer samt minskat antalet anställda med 56 personer. Avyttringen av fastighet i Täby förstärkte likviditeten med 95 MSEK.
– De åtgärder vi genomfört under 2008, tillsammans med ett förbättrat valutaläge, har inneburit att våra marginaler i systemförsäljningen ökat, vår likviditet förstärkts och konsult- och personalrelaterade kostnader reducerats med i storleksordningen 95 MSEK på årsbasis, säger Sven Löfquist.
Han berättar även att:
– Under 2008 har vi avslutat utvecklingen av Prexision-10 och levererat det första systemet. Vi har genom flera affärer fått bekräftelse på att vår Sigma7500 är den ledande laserritaren för halvledare. Vi har alltså attraktiva produkter färdigutvecklade när marknaden återhämtar sig. Detta gör att vi under 2009 kan sänka våra utgifter för forskning och utveckling med cirka 50 MSEK samtidigt som vi i de minskade utgifterna kan inkludera fortsatta investeringar inom ett nytt och växande område, produkter för direktritning, så kallad Laser Direct Imaging (LDI), inom avancerad elektronisk kapsling. Vi har under 2008 genomfört omfattande marknads- och teknikstudier och ser bra förutsättningar att här utveckla konkurrenskraftiga produkter, avslutar Sven Löfquist.

Comments are closed.