Många slåss om begränsat radiospektrum

Att fördela och tilldela spektrum, så att det utnyttjas optimalt, innebär ett mycket stort arbete. ÅF arrangerade nyligen ett radioseminarium där Amela Hatibovic, från Post och telestyrelsen, gav en bild av hur internationellt och regionalt spektrumarbete går till.

– Radiokommunikation tillämpas i allt fler sammanhang samtidigt som tillgängligt spektrum är begränsat. Samhällsnyttan av radiospektrum är dock begränsad över tid. Visst spektrum kanske är allokerat för verksamheter som inte längre är aktuella, säger Amela Hatibovic.
Post och Telestyrelsen representerar Sverige i ett internationellt arbete för att ständigt se över hur spektrum bäst kan utnyttjas.

– Strategin är att verka för en bred internationell harmonisering. Men alla länder har inte samma behov av spektrumanvändning.

Strategin för PTS kan sammanfattas som:
* Att möjliggöra utveckling av radiobaserad användning genom tillräcklig tillgång till radiospektrum.
* Att verka för att allt spektrum på sikt ska kunna delas.
* Att skapa förutsättningar för en mångfald användning av radiospektrum.
* All användning av spektrum ska på sikt ske i mest lämpade frekvensband.
* PTS ska verka för en bred, internationell harmonisering med så få begränsningar som möjligt.
* En samhällsekonomisk analys ska ligga till grund för PTS spektrumförvaltning.

Internationellt arbete

Vart fjärde år håller ITU, Internationella Teleunionen den stora konferensen WRC, World Radio Conference, där man tar upp alla slags frågor som rör internationell radiokommunikation. Resultatet blir en tjock uppsättning dokument kallad Radio Regulations, på svenska Internationella radioreglementet.
Under ITUs regelsystem kan WRC omarbeta Radio Regulations och tillhörande frekvensöverenskommelser och frekvenstilldelningar.
 På basis av WRC skapar ITU regler om allokering av frekvensband och har rätt att skydda dem.
Kring 3000 delegater (som sitter i bokstavsordning!) deltar från 162 länder. I kommittéarbetet deltar även EU-organisationen CEPT, som skapar tekniska rekommendationer på basis av vilka EU-kommissionen fattar beslut. ETSI skapar på uppdrag av EU och ITU regler för utrustning.
– PTS har rollen att se till att beslut inte påverkar Sverige negativt.
WRC utforma frågor att studeras av Radiocommunication Assembly och dess studiegrupper för att förbereda för nästa radiokonferens.
ITU har grupper för fördelning av spektrum, utbredning av radiovågor, satellittjänster, markbaserade tjänster, rundradiotjänster, vetenskapliga tjänster och en ”task group” vars sammanvägda utfall formuleras i en s k CPM-rapport som går vidare till nästa WRC, år 2019.
Ett exempel på utfallet av WRC-15 är det bilaterala avtal med Ryssland som har haft påverkan på hur, och även när, bandet 694-790 MHz skall kunna användas för mobila tjänster.
En aktuell spektrumfördelning rör 5G. Det gäller att skapa band där hög bandbredd kan tillåtas. Inför WRC-19 kommer man att föreslå följande tillägg av band för 5G:
24,25 – 27,5 GHz, 37-40,5 GHz, 42,5-43,5 GHz, 45,5 – 47 GHz, 47,2 – 50,2 GHz, 50,4-52,6 GHz, 66-76 GHz och 81-86 GHz vilka är allokerade för mobila tjänster på primär basis.
Man har också föreslagit banden 30,8-33,4, 40,5 – 42,5 GHz och 47 – 47,2 GHz som kräver ytterligare allokering mot mobila tjänster på primär basis.

 

Comments are closed.