Helhetssyn på digitalisering

Mjukvaruorganisationen Swedsoft har tillsammans med flera medlemmar svarat på det delbetänkande Digitaliseringskommissionen skickat ut på remiss. I stort är förslaget bra och Swedsoft stödjer huvudbudskapen, men anser att betänkandet behöver kompletteras och konkretiseras.

Swedsoft har tillsammans med representanter från ABB, Addalot Consulting AB, Articus Systems AB, Blekinge Tekniska Högskola, CaptureInnovation, Chalmers tekniska högskola – Software Center, Emenda Nordic AB, Ericsson, Hansoft, Incluso AB, Informator Utbildning, KTH, Linköpings universitet, Lunds Tekniska Högskola, Malmö Högskola, Mälardalens Högskola, Saab AB, Stickybit, Syntell, Teknikföretagen och ÅF lämnat in ett svar på Digitaliseringskommissionens delbetänkande ”Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden”.
Swedsoft anser att kommissionens sex strategiska områden är bra men behöver utvecklas och föreslår därför ett antal kompletteringar och förtydliganden enligt följande:
* Tillsättande av en digitaliseringsminister
* Översyn av regler för upphovsmannarätten
* Ökad kompetens för offentlig definition och upphandling av IT-system
* Nationell satsning på cybersäkerhet
Swedsoft anser att följande delar i betänkandet är tveksamma
 eller otillräckliga:
* Incitamentsprogram för ökad könsbalans på högre it-utbildningar, där problemet angrips på fel sätt
* Otillräcklig samverkan kring utbildningsprogram kring IT -samtliga utbildningar måste få inslag av digitalisering!
Vidare saknar Swedsoft följande
viktiga slutsatser och åtgärder:
* Forskning och nationella satsningar på demonstratorer borde vara ett strategiskt område utöver de sex områden som betänkandet lyfter fram
* Ett tydligt ställningstagande att föra in datalogi, datalogiskt tänkande och programmering i svenska skolor
* Möjligheter kopplade till integration av nyanlända immigranter, både med avseende av effektivare integration med hjälp av digitaliseringen, samt snabbare tillvaratagande av kompetens
* Mer agila samhällsfunktioner, där vi behöver hitta sätt att bygga in kontinuerlig förnyelse och lärande i t ex skola och vård
* Skattereduktion för företags kontanta bidrag till forskningsprojekt inom akademiska organisationer

Comments are closed.