Malcolm Penn fruktar halvledarbrist

Malcolm Penn, Future Horizons, ser en stor risk för kapacitetsbrist om halvledarmarknaden plötsligt tar fart.
Sedan mitten av 2007 har halvledarindustrins investeringar i ny utrustning hållits tillbaka. Enligt Malcolm Penn ser vi nu som resultat av detta en minskning av halvledarindustrins kapacitet i fabriker för tillverkning av MOS-komponenter. Världens samlade tillverkningskapacitet sjönk från 3e till 4e kvartalet 2008 med 1,7 procent, vilket skall jämföras med 1,3 procents ökning under motsvarande period året innan. Minskningen var störst för produktionskapacitet på 200 mm wafer, eller mindre storlekar. Minskningen förväntas fortsätta.
Malcolm Penn tror att utnyttjandegraden i fabrikerna redan har nått sitt bottenläge. Utnyttjandegraden sjönk från 87,5 till 69,5 procent, räknat från tredje till fjärde kvartalet 2008. Under Q4 2007 var den 90,7 procent.
Penn tror att nettoökningen av kapacitet kan komma att bli marginell fram till Q3 2010. Om då halvledarmarknaden tar ordentlig fart kan kapacitetstaket snart nås.
Halvledarindustrins investeringar i maskiner uppskattas för 2009 till 20 miljarder dollar. Detta är bara en tredjedel av motsvarande investeringar under år 2000.

Comments are closed.